Zarządzenia Prezydenta z 2003 roku

Nr zarządzenia

W sprawie

32/2003

w sprawie powołania Pełnomocnika Miasta Jeleniej Góry do spraw Realizacji Projektu ISPA (Measure Authorising Officer – MAO).

33/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Karkonoskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

34/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie wyrażenia zgody na podział lokalu

35/2003

w sprawie określenia warunków stosowania zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

36/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

37/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu użytkowego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

38/2003

w sprawie powierzenia nadzoru finansowego i merytorycznego

39/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pracy w Walnym Zebraniu Członków Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu.

40/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do organizowania i przeprowadzania przetargów

41/2003

w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

42/2003

w sprawie powołania ODWOŁAWCZEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ

43/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

44/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

45/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

46/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

47/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

48/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

49/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

50/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

51/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

52/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

53/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

54/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Chopina do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

55/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

56/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na prowadzenie obsługi prawnej w zakresie windykacji należności budżetowych Miasta Jelenia Góra w okresie od 1 marca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku

57/2003

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego.

58/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zmiany załączników do Uchwał Zarządu Miasta

59/2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania: „Poprawa wydolności technologicznej Miejskiej Oczyszczalni

60/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach realizowanych w 2003 roku w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach

61/2003

w sprawie ustalenia struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażenia .

62/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

63/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

64/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

65/2003

w sprawie zmiany uchwały Nr 1285/2002 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 listopada 2002 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003 i przedłożenia tego projektu Radzie Miejskiej Jeleniej Góry.

66/2003

w sprawie przeprowadzenia audytu techniczno-ekonomicznego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jeleniej Górze.

67/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat – w drodze przetargu nieograniczonego.

68/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

69/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu pod budynkiem.

70/2003

w sprawie zbycia na poprawę stanu zagospodarowania pomieszczenia gospodarczego położonego w budynku przy ul. Wolności nr 181 w Jeleniej Górze

71/2003

w sprawie powołania komisji do likwidacji sprzętu przeciwpożarowego oraz odzieży ochronnej w OSP Sobieszów, OSP Jelenia Góra, OSP Jagniatków

72/2003

sprawie procedury obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim

73/2003

w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla budżetu Miasta Jelenia Góra

74/2003

w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 9 maja 2002 roku w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze

75/2003

w sprawie procedur kontroli oraz gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

76/2003

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych

77/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

78/2003

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim

79/2003

w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej.

80/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

81/2003

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 3/03 do Zasad Wynagradzania Pracowników Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1,2,4,5 w Jeleniej Górze.

82/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zmiany załączników do Uchwał Zarządu Miasta

83/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

84/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze

85/2003

w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

86/2003

w sprawie prowadzenia rejestru udzielanych zamówień publicznych oraz przekazywania ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych

87/2003

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2003 rok.

88/2003

w sprawie przeprowadzania przetargów na wynajem komunalnych lokali użytkowych

89/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 w Jeleniej Górze

90/2003

w sprawie zwiększenia minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli

91/2003

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

92/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

93/2003

w sprawie powołania zespołu do wypracowania koncepcji przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Młodzieżowego Domu Kultury

94/2003

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wybór Operatora Systemu Informacji Miejskiej i Reklamy w Mieście" na terenie miasta Jeleniej Góry.

95/2003

w sprawie przeprowadzenia kontroli Targowiska „ZABOBRZE' w Jeleniej Górze

96/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

97/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej

98/2003

w sprawie powołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 w Jeleniej Górze

99/2003

w sprawie przydzielenia ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek OSP Jelenia Góra na 2003r.

100/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

101/2003

Zarządzenie nr 101/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 marca 2003 r.

102/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

103/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

104/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

105/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

106/2003

Zarządzenie Nr 106/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 marca 2003 r.

107/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

108/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

109/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

110/2003

w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

111/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz zmiany załącznika do Uchwały Zarządu Miasta

112/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

113/2003

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

114/2003

W sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal użytkowy

115/2003

W sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal użytkowy

116/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

117/2003

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze.

118/2003

sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach realizowanych w 2003 roku w zakresie zadań remontowych w budynkach Urzędu przy ul.

119/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

120/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

121/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na zamówienie publiczne na: „Wykonanie i dostawę w 2003 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w

122/2003

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań remontów bieżących w roku 2003 wynikających z zakresu działania Wydziału Gospodarki K

123/2003

w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2002 rok.

124/2003

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów w 2003 roku w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych na wykonanie :

125/2003

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Jeleniej Górze

126/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Brzechwy do przekazania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze b

127/2003

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych

128/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

129/2003

w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Jeleniej Górze

130/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003r.

131/2003

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.

132/2003

w sprawie powołania Komisji Socjalno Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Miejskim w Jeleniej Górze

133/2003

w sprawie odmowy umorzenia Panu Kazimierzowi Chrzuścielowi - osobie niepełnosprawnej pożyczki ze środków PFRON na uruchomienie działalności gospodarczej

134/2003

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych położonych w Jeleniej Górze na działce oznaczonej geodezyjnie nr 2/3 i dokonania oceny technicznej co dalszego sposobu ich zagospodarowa

135/2003

w sprawie upoważnienia Pani Ewy Bajurny - Sekretarza Miasta Jeleniej Góry do sprawowania nadzoru nad stowarzyszeniami.

136/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w

137/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

138/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

139/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

140/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

141/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na realizację programu w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia

142/2003

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

143/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

144/2003

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

145/2003

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu zakupionego z budżetu miasta dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

146/2003

w sprawie użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Wiejska

147/2003

w sprawie użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Cieplicka

148/2003

w sprawie użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Michałowicka

149/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpowodziowego z dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Wiejska

150/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpowodziowego z dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Cieplicka

151/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpowodziowego z dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Michałowicka

152/2003

w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cervi nr 10.

153/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

154/2003

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej

155/2003

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jeleniej Góry.

156/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Jeleniej Górze

157/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze

158/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze

159/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze

160/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Jeleniej Górze

161/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Jeleniej Górze

162/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Jeleniej Górze

163/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze

164/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Jeleniej Górze

165/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Jeleniej Górze

166/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze

167/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze

168/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

169/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Jeleniej Górze

170/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu „Uzdrowiska Cieplice” w Jele

171/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

172/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

173/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

174/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

175/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

176/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

177/2003

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

178/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

179/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

180/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

181/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

182/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Programu ochrony środowiska dla Miasta Jeleniej Góry”

183/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie „Studium wykonalności II etapu rekultywacji byłego wylewiska odpadów che

184/2003

w sprawie określenia wzoru wniosku oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

185/2003

w sprawie określenia regulaminu pracy Komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

186/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

187/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

188/2003

w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2003.

189/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

190/2003

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon"

191/2003

w sprawie powołania Sądu Konkursowego, sekretarza organizacyjnego konkursu oraz sędziego referenta do oceny i przygotowania propozycji wyboru plakatu „2003 – ROK NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

192/2003

w sprawie powołania Sądu Konkursowego, sekretarza organizacyjnego konkursu oraz sędziego referenta do oceny i przygotowania propozycji wyboru pamiątki artystycznej z Jeleniej Góry oraz logo Miasta Je

193/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

194/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

195/2003

w sprawie powołania dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Jeleniej Górze

196/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych przy ul. Zielonej nr 7, 8 ,9 ,10 w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w u

197/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

198/2003

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze , stanowiącego własność Skarbu Państwa

199/2003

w sprawie użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Cieplicka

200/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na zamówienie publiczne: "Zakup sprzętu ppoż i odzieży ochronnej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”

201/2003

Numer zarządzenia został anulowany

202/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

203/2003

w sprawie odroczenia terminu płatności należności

204/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

205/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Izerskiej do sprzedaży oraz przy ul. Szrenickiej do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowa

206/2003

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 5/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia minimalnych miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze.

207/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

208/2003

w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej Do Unii Europejskiej.

209/2003

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

210/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

211/2003

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Jeleniej Góry

212/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

213/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Daszyńskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

214/2003

w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

215/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Jagiellońskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

216/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

217/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

218/2003

w sprawie użyczenia sprzętu przeciwpowodziowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Michałowicka

219/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Jeleniej Górze.

220/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Jeleniej Górze.

221/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 13 w Jeleniej Górze.

222/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Jeleniej Górze.

223/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 17 w Jeleniej Górze.

224/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 4 w Jeleniej Górze.

225/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 23 w Jeleniej Górze.

226/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 27 w Jeleniej Górze.

227/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1w Jeleniej Górze

228/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3w Jeleniej Górze

229/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 15 w Jeleniej Górze

230/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze

231/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4w Jeleniej Górze

232/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Szpitalu Uzdrowiska „Cieplice” w Jeleniej Górze

233/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

234/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

235/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie aktualizacji „Strategii rozwoju Jeleniej Góry”

236/2003

w sprawie zmian w składach osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej Do Unii Europejskiej.

237/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

238/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Jasnej nr 3 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

239/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na zamówienie publiczne na: „ Wykonanie i dostawę w 2003 r. tablic rejestracyjnych dla potrzeb Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze

240/2003

w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

241/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, położonego w Jeleniej Górze przy ul.Narutowicza

242/2003

w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Obsługi „Oświata" w Jeleniej Górze w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko dłużnikowi Krystianowi Chmurze.

243/2003

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanych na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze.

244/2003

w sprawie umorzenia odsetek ustawowych z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

245/2003

w sprawie odroczenia terminu płatności należności z tytułu usług świadczonych przez MZK

246/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów niezabudowanych, położonych w Jeleniej Górze na osiedlu Reymonta - Żabia do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

247/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul.Cieplickiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze

248/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Kamiennogórskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

249/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Wrocławskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

250/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Izerskiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

251/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Żabiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

252/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

253/2003

w sprawie przekazania w administrację Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 5 nowo wybudowane budynki przy ul. Zielonej nr 7 , 8 , 9 ,10 w Jeleniej Górze.

254/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Podwale do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w dr

255/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

256/2003

w sprawie rozłożenia na raty odsetek ustawowych należnych za zwłokę w uiszczaniu rat z tytułu wykupu gruntu na własność.

257/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

258/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu.

259/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

260/2003

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

261/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

262/2003

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Nowej

263/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jeleniej Góry.

264/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

265/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

266/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert w zakresie realizacji programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2003 roku.

267/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

268/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

269/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

270/2003

w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji „Budowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Zielonej w Jeleniej Górze wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu”.

271/2003

w sprawie zmiany zarządzenia nr 203/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie odroczenia terminu płatności należności

272/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

273/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

274/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

275/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

276/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

277/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

278/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

279/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

280/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

281/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

282/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

283/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

284/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

285/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

286/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

287/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

288/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

289/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

290/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

291/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

292/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

293/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

294/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

295/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

296/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

297/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

298/2002

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.

299/2003

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

300/2003

w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu wydanych w wyniku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta Jelenia Góra

301/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

302/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

303/2003

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

304/2003

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia zabezpieczenia ujęcia wody pitnej

305/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu.

306/2003

w sprawie powołania powiatowej społecznej radydo spraw osób niepełnosprawnych

307/2003

w sprawie  powołania Pani Lucyny Januszewskiej na Pełnomocnika celem  utworzenia Zakładu Gospodarki Lokalowej „PÓŁNOC”  z połączenia Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 i Nr 4 w Jeleniej Górze.

308/2003

w sprawie  powołania Pani Krystyny Jankowiak - Witek na Pełnomocnika celem utworzenia  Zakładu Gospodarki Lokalowej „POŁUDNIE” powstałego z połączenia Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 i Nr 5 w Jeleniej Górze.

309/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

310/2003

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

311/2003

w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 5/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 26 listopada 2002 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w Jeleniej Górze

312/2003

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 86a.

313/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze.

314/2003

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości

315/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do propozycji wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon” w Jeleniej Górze

316/2003

w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac dot. aktualizacji „Strategii rozwoju Jeleniej Góry”

317/2003

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej

318/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

319/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

320/2003

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej

Miasta Jeleniej Góry na 2004 rok.

 

321/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

322/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.

323/2003

w sprawie powołnia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępow. o udzielenie zamówienia publ. na wykonanie "Przebudowy rurociągu zasilającego stawy w Parku Norweskim w Jeleniej Górze - Cieplicach

324/2003

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”

325/2003

w sprawie ograniczenia poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu miasta Jeleniaj Góry

326/2003

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej

327/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

328/2003

w sprawie umorzenia należności

329/2003

w sprawie umorzenia należności

330/2003

w sprawie umorzenia należności

331/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

332/2003

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Kaczawskiej

333/2003

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za I półrocze 2003 roku.

334/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

335/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

336/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

337/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych w nieruchomości zabudowanej budynkami położonymi przy ulicy Wańkowicza 9A i 9B w Jeleniej Górze wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu w granicach działki nr 62/17 AM 1 Obręb 40 o powierzchni 3339 m2 oraz w sprawie ustanowienia służebności.

338/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Jeleniej Górze.

339/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat - w drodze przetargu nieograniczonego , położonego w Jeleniej Górze przy ul.Trzcińskiej

340/2003

w sprawie odpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

341/2003

w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2003 rok

342/2004

w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego

343/2003

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wraz ze sprzedażą usytuowanego na nim budynku - na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości

344/2003

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w Jeleniej Górze przy ul. Podgórnej nr 9.

345/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

346/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

347/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

348/2003

w sprawie nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.

349/2003

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a Parafią Prawosławną Św. Ap. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze .

350/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

351/2003

w sprawie przekazania Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów w Jeleniej Górze prowadzenia ewidencji należności z tytułu umieszczania reklam i zajęcie pasa drogowego oraz ich windykacji

352/2003

w sprawie przekazania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze prowadzenia ewidencji należności z tytułu mandatów karnych i ich windykacji

353/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie  wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

354/2003

w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta JELENIEJ GÓRY, na których posadowione są garaże oraz stawek czynszu garaży komunalnych.

355/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych  na drogach publicznych miasta Jeleniej Góry realizowanych w 2003 roku w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej

356/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2003 roku w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej

357/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przebiegu następujących nowoprojektowanych odcinków ulic na terenie miasta Jeleniej Góry:

358/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla miasta Jeleniej Góry wraz z wyznaczeniem granicy rolno-leśnej

359/2003

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 317/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 31.07.2003r. w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej

360/2003

W sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

361/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

362/2003

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Domu Gerharta Hauptmanna

363/2003

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

364/2003

w sprawie ustanowienia służebności na działce budowlanej położonej przy ul. Michałowickiej

365/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rokw zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

366/2003

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej renowacji zabytkowych kaplic przy Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze”.

367/2003

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Muflon”

368/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok

369/2003

w sprawie ustanowienia służebności

370/2003

w sprawie sprzedaży udziału we własności gruntu na rzecz współużytkowników wieczystych

371/2003

w sprawie ustalenia wysokości wadium pobieranego od wnioskujących o nabycie nieruchomości na poprawę stanu zagospodarowania

372/2003

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

373/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

374/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza nr 2a do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

375/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal użytkowy

376/2003

w sprawie zamiany gruntów położonych przy ul. Objazdowej w Jeleniej Górze

377/2003

w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Jeleniej Góry Prezydenta Miasta Jeleniej Góry dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2003.

378/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu.

379/2003

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

380/2003

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 86a.

381/2003

w sprawie ustanowienia służebności na działce budowlanej położonej przy ul.Kossaka w Jeleniej Górze .

382/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

383/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

384/2003

w sprawie powołania zespołów roboczych do opracowania "Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Jeleniej Góry na prawach powiatu"

385/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

386/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

387/2003

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2002 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dn. 21 listopada 2002 w sprawie zasad przygotowania i obiegu dokumentów przedkładanych do rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta

388/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul.Cieplickiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

389/2003

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a osobą fizyczną .

390/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

391/2003

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jeleniej Góry

392/2003

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej ze strony Miasta Jelenia Góra do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” finansowanego ze środków pomocowych ISPA.

393/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia dzierżawy mienia komunalnego Miasta Jelenia Góra.

394/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych 

395/2003

w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2003 rok

396/2003

w sprawie powołania likwidatora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jeleniej Górze

397/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

398/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

399/2003

W sprawie przekazania w użyczenie gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze

400/2003

w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych kosztów przygotowania sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domków jednorodzinnych.

401/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

402/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

403/2003

w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do spraw przeprowadzenia likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jeleniej Górze

404/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Dembowskiego do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

405/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

406/2003

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

407/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont klatki schodowej w budynku Urzędu przy ul. Sudeckiej 29 (budynek B) w Jeleniej

408/2003

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeklasyfikowania, wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.

409/2003

w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania, przedstawienia sprzętu do wybrakowania i inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i sprzętu przeciwpowodziowego OC na terenie miasta Jeleniej Góry.

410/2003

w sprawie przeprowadzenia w 2003 roku inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry

411/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu dzierżawy gruntu.

412/2003

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości

413/2003

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości

414/2003

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

415/2003

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Jeleniej Góry w okresie od 1 sierpnia 2004

416/2003

w sprawie określenia warunków stosowania zwolnień z opłaty miesięcznej za korzystanie ze świadczeń miejskich przedszkoli w zakresie przekraczajacym podstawę programową wychowania przedszkolnego

417/2003

w sprawie powołania komisji do spraw wyłonienia najkorzystniejszej oferty na prowadzenie Szkolnego Schroniska "Bartek" jako placówki niepublicznej

418/2003

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Jeleniej Górze.

419/2003

w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania, w celu przedłożenia propozycji wyboru, ofert na prowadzenie niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze

420/2003

Zarządzenie Nr 420/2003 z 13 listopada 2003 w sprawie blokowania niektórych wydatków miasta na prawach powiatu na 2003r.

421/2003

w sprawie umorzenia odsetek ustawowych z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości.

422/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

423/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

424/2003

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami w lokalach „

425/2003

w sprawie ograniczenia poboru wody z miejskiej sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu miasta Jeleniaj Góry

426/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru kandydatów na stanowiska Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej „PÓŁNOC” i  Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej „POŁUDNIE” w Jeleniej Górze.

 

427/2003

w sprawie  rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem   Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Jeleniej Górze.

428/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok    w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

429/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu na 2003 rok.

430/2003

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

431/2003

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej

432/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

433/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

434/2003

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 261/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste

435/2003

w sprawie zasad umieszczania reklam i anten satelitarnych oraz pobierania opłat minimalnych za reklamy na gruntach i obiektach komunalnych w Jeleniej Górze.

436/2003

sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze , stanowiącego własność Skarbu Państwa

437/2003

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności gruntu niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze , stanowiącego własność Skarbu Państwa

438/2003

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze.

439/2003

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia dzierżawców gruntów

440/2003

W sprawie aktualizacji niektórych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i nie zabudowanych w Jeleniej Górze.

441/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

442/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

443/2003

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy Pl. Ratuszowym nr 30, 30A wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste

444/2003

w sprawie nabycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 13/2 o powierzchni 409 m2 położonej przy ul. 1 Maja 36 w Jeleniej Górze

445/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra ul. Wiejska

446/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra – Jagniątków ul. Michałowicka

447/2003

w sprawie przekazania sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia Góra –Sobieszów ul. Cieplicka 168

448/2003

w sprawie redukcji należności głównej, umorzenia odsetek oraz rozłożenia na raty zredukowanej należności z tytułu czynszu najmu lokalu przy ul. 1-go Maja 60.

449/2003

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu wieczystego użytkowania gruntu

450/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

451/2203

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu mandatu karnego kredytowego.

452/2003

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

453/2003

w sprawie umorzenia należności

454/2003

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004

455/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Izerskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości

456/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

457/2003

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze

458/2003

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze

459/2003

w sprawie powierzenia obowiązkw dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze

460/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali użytkowych na rzecz najemców

461/2003

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny własności nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej.

462/2003

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Jelenia Góra prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Jeleniej Górze przy ul. Różyckiego 23

463/2003

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

464/2003

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

465/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

466/2003

w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze.

467/2003

w sprawie powołania Komisji, w celu protokolarnego przekazania przez Miasto Jelenia Góra nieruchomości wraz z wyposażeniem w użyczenie natomiast dokumentacji archiwalnej i bieżącej placówki opiekuńczo-wychowawczej Domu Dziecka Nr 1 oraz Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 80 do prowadzenia przez Towarzystwo Interwencji Społecznych w Nysie.

468/2003

w sprawie powołania Komisji, w celu protokolarnego przekazania przez Miasto Jelenia Góra nieruchomości wraz z wyposażeniem w użyczenie natomiast dokumentacji archiwalnej i bieżącej placówki opiekuńczo-wychowawczej Pogotowia Opiekuńczego w Jeleniej Górze przy ul. Kraszewskiego 7 do prowadzenia przez Panią Elżbietę Robak-Bukowską.

469/2003

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

470/2003

w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zakładu Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

471/2003

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2003 rok w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

472/2003

w sprawie przydzielenia ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Jeleniej Góry na 2004 r.

473/2003

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Wesołej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

474/2003

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości

475/2003

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu dzierżawy nieruchomości

476/2003

w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Miasto Jelenia Góra prawa własności  gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze , stanowiącego własność Skarbu Państwa

477/2003

w sprawie  przekazania w użyczenie  nieruchomości gruntowej  zabudowanej   położonej  w Jeleniej Górze przy ul. Bartka Zwycięzcy nr 10.

478/2003

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z p.o. Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nr 1 w Jeleniej Górze.

479/2003

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nr 2 w Jeleniej Górze.

480/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra

481/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zarządu nad nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Gminy Jelenia Góra

482/2003

w sprawie zatwierdzenia projektów wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

483/2003

w sprawie powołania ODWOŁAWCZEJ  KOMISJI  MIESZKANIOWEJ

484/2003

w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu

485/2003

w sprawie odwołania dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Jeleniej Górze

486/2003

w sprawie uchwalenia Zarządzenia nr 351/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 11 września 2003 roku

487/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

488/2003

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Jelenia Góra nieposiadających osobowości prawnej.

489/2003

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 391/2003 z dnia 23 października 2003r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Jeleniej Góry.

490/2003

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nr 4 w Jeleniej Górze.

491/2003

w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Nr 5 w Jeleniej Górze.

492/2003

w sprawie  przekazania w użyczenie  nieruchomości gruntowych  zabudowanych i niezabudowanych   położonych  w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego nr 80.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Menu
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.05.2004 13:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.01.2005 16:20

Rejestr zmian dokumentu