ZADANIA MIASTA

§ 6

 

1. Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami  na rzecz innych podmiotów.

2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o których mowa w ust. 1, należy do Miasta.

 

§ 7

 

1. Do zadań własnych Miasta należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.

2. Zadania własne Miasta określają ustawy

 

§ 8

 

Do Miasta jako powiatu należy wykonywanie zadań, określonych w ustawach.

 

§ 9

 

1.Miasto wykonuje zadania zlecone z zakresu:

  1/ administracji rządowej:

            a/ obowiązkowe - wynikające z ustaw,

            b/ na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.

  2/ organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. Na zadania, zawarte w ust. 1, środki finansowe zapewni administracja rządowa.

3. Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości innych powiatów oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 10

 

1. W celu wykonania zadań, Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2. Miasto i miejskie osoby prawne, realizujące zadania gminy, mogą prowadzić działalność gospodarczą, wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, wyłącznie w przypadkach określonych w ustawach.

3. Miasto i miejskie osoby prawne, realizujące zadania powiatu, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

 

§ 11

 

1. Miasto, wykonując zadania publiczne, przekraczające jego możliwości, może współdziałać z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Miasto może tworzyć związki i zawierać porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Miasto może tworzyć stowarzyszenia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, celem obrony wspólnych  interesów  i  wspierania  idei samorządu  terytorialnego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZADANIA MIASTA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:13
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 10:36

Rejestr zmian dokumentu