ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

§ 12

 

Rada Miejska Jeleniej Góry, jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta, z zastrzeżeniem § 56. Statutu.

 

§ 13

 

Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyboru.

 

§14

 

W skład Rady wchodzą radni w liczbie dwudziestu trzech, wybrani przez mieszkańców Miasta.

 

§ 15

 

1. Do właściwości  Rady  należą  wszystkie  sprawy, pozostające w zakresie działania Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Sprawy, należące do wyłącznej właściwości Rady, określają ustawy.

 

§ 16

 

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, zwanego dalej Przewodniczącym i Wiceprzewodniczących, którzy stanowią Prezydium Rady.

2. Pracę Rady organizuje jej Przewodniczący przy udziale Wiceprzewodniczących, w szczególności poprzez:

1/ współdziałanie przy ustalaniu porządku obrad sesji,

2/koordynację rocznych planów pracy komisji,

3/ustalanie harmonogramu dyżurów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących,

4/opiniowanie projektu budżetu w zakresie środków na działalność Rady,

5/rozpatrywanie wniosków, dotyczących łamania etyki radnego,

6/kontakty międzynarodowe,

7/kierowanie na szkolenia,

8/opiniowanie organizacji Biura Rady Miejskiej.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wskazany przez niego Wiceprzewodniczący.

4. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

5. Zasady wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących określa ustawa.

 

§ 17

 

Rada obraduje na sesjach, zwoływanych przez przewodniczącego,  w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 18

 

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: Przewodniczący, Prezydent, komisje Rady, kluby radnych oraz każdy z radnych.

2. Inicjatywę uchwałodawczą posiada też grupa mieszkańców, w liczbie nie mniejszej niż pięćset osób,  na  zasadach określonych odrębną uchwałą Rady.

 

§ 19

 

1. Rada powołuje ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe i doraźne, określając  ich  przedmiot działania oraz skład osobowy w odrębnych uchwałach.

2. W pracach komisji może uczestniczyć, bez prawa głosowania, radny niebędący członkiem danej komisji.

3. Informacja o temacie, terminie i miejscu posiedzeń komisji  winna być dostępna radnym.

4. Komisje podlegają Radzie, przedkładają  jej  plan  pracy do  akceptacji i sprawozdania z działalności do wiadomości.

5. Komisje działają na posiedzeniach oraz poprzez swoich członków, badających poszczególne sprawy na terenie Miasta.

6. Przewodniczącego komisji wybiera Rada spośród swoich członków. Zastępcę przewodniczącego komisji oraz sekretarza wybiera komisja spośród radnych, wchodzących w jej skład, na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 20

 

1. Do zadań komisji stałych należy:

1/sprawowanie kontroli merytorycznej w zakresie spraw, dla których komisja została   powołana,  współdziałając  z Prezydentem.

2/opiniowanie i rozpatrywanie  spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady i pozostałe komisje oraz kluby radnych, a także spraw przedkładanych przez członków  danej komisji,

3/zajmowanie stanowiska w sprawach skarg i wniosków, dotyczących działalności Rady, Prezydenta oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie merytorycznych kompetencji komisji.

4/ w szczególnie trudnych merytorycznie przypadkach komisje mogą wnosić do Rady, o zlecenie Prezydentowi przygotowania i przedstawienia Radzie ekspertyzy we wskazanym zakresie.

4. łaściwą  komisją, jest komisja w zakresie spraw,  dla  których  została  powołana.

W razie wątpliwości, właściwą komisję wskazuje przewodniczący Rady.

3. Komisje prowadzą kontrole wg zasad przewidzianych dla Komisji Rewizyjnej.

 

§ 21

 

1. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić radni, z wyłączeniem pełniących  funkcję  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady.

2. o obowiązków Komisji Rewizyjnej należy wykonywanie zadań określonych w § 20.,

 a ponadto:

1/kontrola działalności Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych,

2/wykonywanie innych zadań kontrolnych, zleconych przez Radę,

3/opiniowanie  wykonania  budżetu  Miasta  i  występowanie z  wnioskiem  do  Rady, w sprawie udzielenia lub nieudzielenia   absolutorium Prezydentowi, 

4/opiniowanie  pisemnego  uzasadnionego wniosku radnych o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2. pkt. 3., podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

4. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 2. pkt. 1. i 2., nie może naruszać uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.

5. Zasady  i  tryb działania Komisji Rewizyjnej zawiera załącznik nr 5 do Statutu.

 

§ 22

 

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i sprawy oraz przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.

2. Radny ma prawo do uzyskiwania informacji, z zakresu wszystkich spraw publicznych  o  znaczeniu  lokalnym, od Urzędu Miasta i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.

3. Radny ma prawo podjąć interwencję lub złożyć skargę, w celu załatwienia sprawy, uważanej  przez niego za słuszną. Może ją podjąć we wszystkich urzędach i instytucjach miejskich.

4. Termin rozpatrzenia spraw, wynikających z treści ust.2. i 3., wynosi dwa tygodnie.

5. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej organów oraz  innych  instytucji  samorządowych, do  których    został wybrany lub desygnowany przez Radę.

 

§ 23

 

Radny nie może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w Urzędzie Miasta oraz być kierownikiem lub zastępcą kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej

 

§ 24

 

1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeśli podstawą rozwiązania tego stosunku  są zdarzenia, związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Miasta.

4. Radnemu przysługuje dieta na zasadach i w wysokości, określonej odrębną uchwałą Rady oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

5. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego .

 

§ 25

 

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych , zwane dalej klubem.

2. Klub jest dobrowolnym zrzeszeniem radnych, związanym z wypracowaniem wspólnych stanowisk, poglądów, opinii i decyzji, dotyczących działalności na forum Rady i jej komisji.

3. Organizację klubu oraz wyboru jego władz określa regulamin, przyjmowany przez członków klubu.

4. Klub tworzą radni w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby.

5. Fakt powołania klubu, jego skład osobowy i władze oraz wszystkie zmiany w tym zakresie, podaje się do wiadomości Rady.

 

§ 26

 

Pozostałe postanowienia, dotyczące organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady i jej komisji, zawiera ,,Regulamin pracy Rady Miejskiej’’, stanowiący załącznik Nr 4 do Statutu.

 

§ 27

 

1. Rada, może korzystać z obsługi informacyjnej rzecznika prasowego.

2. Kompetencje i zakres działania rzecznika określa Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi.

 

§ 271

 

1. Rada, na zasadach określonych ustawą, powołuje rzecznika konsumentów.

2. Rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Radzie; jest zatrudniony w Urzędzie Miasta, wykonując pracę w ramach biura lub samodzielnego stanowiska pracy.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 10:46

Rejestr zmian dokumentu