PREZYDENT MIASTA

§ 28

 

Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent.

 

§ 29

 

Skreślony

 

§ 30

 

1.Prezydent wykonuje uchwały  Rady i zadania  Miasta, określone przepisami prawa.

2. Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

            1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady,

            2/ określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

            3/ wykonywanie budżetu , informowanie mieszkańców Miasta o  założeniach

projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej i wykorzystaniu środków budżetowych,

4/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

5/ decydowanie o wszczęciu i rezygnacji ze sporu sądowego  oraz ustalanie  warunków ugody,

6/ wydawanie zarządzeń o zaskarżeniu rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących zarządzeń Prezydenta,

            7/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek  organizacyjnych,

            8/ udzielanie  kierownikom  jednostek  organizacyjnych Miasta, nieposiadających 

osobowości  prawnej , pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek oraz udzielanie im zgody na czynności, przekraczające zakres pełnomocnictwa,

            9/skreślony..

3. W realizacji zadań własnych Miasta, Prezydent podlega wyłącznie Radzie.

 

§ 31

 

1.Prezydent organizuje pracę Urzędu Miasta, kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje Miasto na zewnątrz.

2.Skreślony.

3.Skreślony.

4.Prezydent jest kierownikiem Urzędu Miasta oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem miejskich służb , inspekcji i straży.

5.Prezydent , sprawując zwierzchnictwo  w stosunku do miejskich służb , inspekcji i straży:

1/ powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej

2/ zatwierdza programy ich działania,

3/ uzgadnia wspólne  działania tych jednostek na obszarze Miasta,

4/ w sytuacjach szczególnych , kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5/ zleca , w uzgodnionych przypadkach , przeprowadzenie kontroli.

6.Prezydent wydaje decyzje w indywidualnych sprawach  z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Miasta , o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

7. Prezydent może upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu Miasta, miejskich służb, inspekcji i straży oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 6.

 

§ 32

 

Skreślony.

 

§ 33

 

Skreślony.

 

§ 34

 

1. Prezydent wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta.

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miasta określa "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta", nadany przez Prezydenta w drodze zarządzenia .

 

§ 35

 

Stosunek pracy z pracownikami samorządowymi, powoływanymi przez Radę: sekretarzem, skarbnikiem, kierownikiem i zastępcą kierownika urzędu stanu cywilnego oraz rzecznikiem konsumentów, nawiązywany jest na podstawie uchwały Rady, stwierdzającej fakt powołania.

 

§ 36

 

Skreślony.

 

§ 37

 

Skreślony.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
PREZYDENT MIASTA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 08:40

Rejestr zmian dokumentu