AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

§ 38

 

1. Na podstawie upoważnień ustawowych, Miastu przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego, obowiązujących na obszarze  Miasta

2. Na  podstawie art.40. ust.2. ustawy o samorządzie gminnym, organy Miasta mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

            1/ wewnętrznego ustroju Miasta ,

            2/ organizacji urzędów i instytucji miejskich,

            3/ zasad zarządu mieniem Miasta,

            4/ zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3 W  zakresie nieuregulowanym ustawowo lub przepisami  powszechnie obowiązującymi   Rada może wydać przepisy porządkowe, jeśli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4.Przepisy porządkowe, o których mowa w ust.3., mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny, wymierzaną w trybie i na zasadach, określonych w prawie o wykroczeniach.

 

§ 39

 

1.Akty prawa miejscowego ustanawia Rada w formie uchwał.

2.W przypadku niecierpiącym zwłoki, przepisy porządkowe może wydać Prezydent w formie zarządzenia.

3.Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2., podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci ono moc w terminie, określonym przez Radę, w razie odmowy zatwierdzenia lub nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady”,

4.Prezydent przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu następnego dnia po ich ustanowieniu.

 

§ 40

 

1.Zasady i tryb ogłaszania prawa miejscowego określa ustawa .

2.Urząd Miasta prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego, dostępny do powszechnego wglądu. Zbiór ten znajduje się w wydziale właściwym do spraw  organizacyjnych i w Biurze Rady.

§ 41

 

W sprawach, należących do Miasta jako powiatu, organy Miasta stanowią akty prawa miejscowego, na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 08:46

Rejestr zmian dokumentu