MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA

§ 42

 

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe Miasta oraz mienie innych miejskich osób prawnych.

 

§ 43

 

Miasto nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych miejskich osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Miasta.

 

§ 44

 

Obowiązkiem osób, uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym, jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

 

§ 45

 

1. Miasto samodzielnie prowadzi własną gospodarkę finansową na podstawie rocznego budżetu Miasta, zwanego dalej budżetem.

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

 

§ 46

 

1. Najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, Prezydent przedstawia Radzie projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, przesyłając równocześnie projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

2. Uchwała budżetowa uchwalana jest do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego.

3. Szczegółową procedurę uchwalania budżetu określa Rada odrębną uchwałą.

 

§ 47

 

Dochodami budżetu Miasta są:

            1/ podatki, opłaty i inne wpływy, określone ustawowo jako dochody gminy,

            2/ udziały w podatkach, stanowiące dochód budżetu państwa,

            3/ dochody z majątku Miasta,

            4/ subwencje z budżetu państwa,

            5/ inne dochody i wpływy.

 

 

 

§ 48

 

1. Uchwały organów Miasta, dotyczące zobowiązań finansowych, wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną  pokryte.

2. Uchwały, o których mowa w ust.1., zapadają bezwzględną  większością głosów.

 

§ 49

 

Dyspozycja środkami pieniężnymi Miasta jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

 

§ 50

 

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Prezydent.

2.Obsługę bankową Miasta prowadzi bank, wybrany przez Radę, w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.

 

§ 51

 

1. Najpóźniej do 31 marca każdego roku, Prezydent przedkłada Radzie sprawozdanie z działalności finansowej i wykonania budżetu, zwane dalej sprawozdaniem.

2. Najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, Rada rozpatruje sprawozdanie Prezydenta.

3. Po rozpatrzeniu sprawozdania i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku i sprawozdaniu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Prezydenta.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
MIENIE KOMUNALNE I GOSPODARKA FINANSOWA MIASTA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 08:51

Rejestr zmian dokumentu