REGULAMIN PRACY RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

§ 1

 

1. O sesji Rady, Przewodniczący powiadamia pisemnie jej członków, co najmniej pięć dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę posiedzenia oraz dostarczając radnym porządek obrad, materiały z nim związane, a w szczególności projekty uchwał.

2. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o  sesji  na  tablicy  ogłoszeń w siedzibie Rady, a ponadto w miejscowych środkach przekazu.

3. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej ¼ liczby składu Rady, Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał

 

§ 2

 

1. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

2. Posiedzenie Rady nie może  trwać dłużej niż 6 godzin. Kontynuowanie  obrad  jest

możliwe za zgodą Rady, udzieloną na wniosek radnego albo Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta.

§ 3

 

1. W sesjach Rady mają obowiązek uczestniczyć Prezydent i Zastępcy Prezydenta.

2. W obradach mogą uczestniczyć, sekretarz i skarbnik Miasta, a także pracownicy Urzędu Miasta, wyznaczeni przez Prezydenta w związku z tematyką posiedzenia.

Poza  wymienionymi, w posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć goście, zaproszeni przez Przewodniczącego.

 

§  4

 

1. Przed otwarciem posiedzenia wszyscy radni zobowiązani są podpisać listę obecności.

2. Radny obowiązany jest przybyć na posiedzenie punktualnie.

W przypadku przybycia radnego na posiedzenie po przyjęciu przez Radę porządku dziennego obrad, radny zgłasza Przewodniczącemu obrad przybycie oraz usprawiedliwia spóźnienie. Usprawiedliwienia wymaga również wcześniejsze  opuszczenie posiedzenia.

3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu, radny zobowiązany jest przedłożyć  Przewodniczącemu pisemne usprawiedliwienie, nie później niż w dniu kolejnego posiedzenia.

4. Radny ma obowiązek poinformować Przewodniczącego o planowanym urlopie.

5. Przepisy niniejszego paragrafu dotyczą odpowiednio udziału w pracach komisji Rady. Uprawnienia Przewodniczącego  przysługują przewodniczącym komisji.

 

§ 5

 

1. Obradami Rady na posiedzeniach kieruje Przewodniczący lub wskazany przez niego Wiceprzewodniczący, zwany  dalej przewodniczącym obrad, przy pomocy sekretarza posiedzenia.

2. Wyboru sekretarza dokonuje Rada, każdorazowo na początku sesji.

3. Sekretarz posiedzenia nadzoruje prawidłowe sporządzanie  protokołu oraz wykonuje inne czynności, związane z przebiegiem sesji.

 

§ 6

 

1. Przed  przystąpieniem do obrad, przewodniczący obrad sprawdza quorum na podstawie podpisanej przez radnych listy obecności.

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia, przewodniczący obrad zarządza przerwę w obradach.

3. Jeżeli po wznowieniu obrad brak jest quorum, przewodniczący obrad zamyka posiedzenie, zobowiązując radnych do ponownego podpisania listy obecności.

4. W protokole umieszcza się imiona i nazwiska radnych, którzy bez  usprawiedliwienia  opuścili posiedzenie, uniemożliwiając jego przeprowadzenie.

5. Powyższe ustalenia stosuje się odpowiednio do obrad komisji.

 

§ 7

 

1. Na pierwszym posiedzeniu sesji, Rada dokonuje przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji następuje po  wyłożeniu go do wglądu w Biurze Rady oraz przez czas trwania pierwszego posiedzenia danej sesji.

3. O wprowadzeniu poprawek do protokołu z poprzedniej sesji oraz rozstrzygnięciu  wątpliwości, co do jego treści, decyduje Rada.

 

§ 8

 

1. Porządek obrad i termin sesji ustala Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi, uwzględniając wnioski Prezydenta, komisji Rady oraz klubów radnych i radnych.

2. Poszczególne punkty porządku obrad winny być dokładnie określone.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, po przedłożeniu radnym projektu uchwały lub uzasadnienia konieczności rozpatrzenia sprawy.

4. Na wniosek Prezydenta, Przewodniczący jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady, projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Prezydent, a projekt wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

 

§ 9

 

1. Sesje Rady i posiedzenia Komisji są jawne.

2. Wyłączenie jawności sesji lub posiedzeń komisji może nastąpić tylko na podstawie przepisów ustawy.

3.  Obecność na posiedzeniu komisji obywatel zgłasza przewodniczącemu komisji.

 

§ 10

 

1.  Rozpatrywanie danego punktu porządku obrad odbywa się w ten sposób, że przewodniczący obrad , radny - sprawozdawca lub wnioskodawca przedstawia zawarte w tym punkcie zagadnienie.

Następnie przewodniczący obrad oznajmia, że otwiera dyskusję. W dyskusji biorą udział kolejno radni, którzy uprzednio zapisali się na listę mówców do tego właśnie punktu. Oprócz nich, przewodniczący obrad udziela głosu innym radnym, w celu zgłoszenia wniosku formalnego, na warunkach określonych w § 18.

2. W czasie dyskusji przewodniczący obrad może udzielić głosu radnemu, niezapisanemu  na listę mówców, na temat ściśle związany z wypowiedzią przedmówcy - "ad vocem". Nie więcej jednak niż dwukrotnie.

3. Ze zgłoszonych, w tym samym temacie, kilku różnych wniosków, przegłosowuje się najpierw wniosek "najdalej idący".

4. O uznaniu wniosku za wniosek "najdalej idący ", decyduje przewodniczący obrad.

5. W przypadku przyjęcia wniosku, o którym mowa w ust.3; przewodniczący obrad decyduje, czy należy poddawać pod głosowanie pozostałe wnioski.

6. W przypadku nieprzyjęcia żadnego z wniosków wzajemnie się wykluczających, sprawa schodzi z porządku obrad danej sesji.

6a. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw wnioskowi , wniosek schodzi z porządku obrad, co nie wyklucza głosowania innych wniosków, zgłoszonych w tym samym punkcie uchwały.

7. Dla sporządzenia jednolitego tekstu projektu uchwały lub niektórych jej przepisów, do której podczas sesji wprowadzono poprawki merytoryczne, przewodniczący obrad powołuje zespół, składający się z twórcy powyższego projektu i wnioskodawców zmian oraz zarządza przerwę w obradach, na czas niezbędny do jego przygotowania.

8. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały, w sposób zasadniczy zmieniających jej treść merytoryczną lub pojawienia się istotnych wątpliwości dotyczących projektu, twórca projektu uchwały lub przewodniczący obrad może wnioskować o zdjęcie projektu z porządku obrad.

 

§ 11

 

1. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Radni, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku  obrad, zapisują się do głosu u przewodniczącego obrad, prowadzącego listę mówców.

3. Radny może złożyć głos na piśmie do protokołu sesji.

4. Przewodniczący obrad udziela głosu radnym według kolejności  zapisu.

5. Przewodniczący obrad zwraca uwagę radnemu, który w swoim wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad. Po dwukrotnym przywołaniu radnego do porządku, przewodniczący obrad odbiera mu głos.

6. Wystąpienia radnych w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 5 minut, chyba że przewodniczący obrad zezwoli na przedłużenie czasu wystąpienia.

7. W dyskusji nad tą samą sprawą nie wolno zabierać głosu więcej niż  trzy  razy.  Wystąpienie  radnego, któremu przewodniczący obrad udzielił głosu po raz drugi w tej samej sprawie, nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

8. W przypadkach odebrania głosu, radnemu przysługuje odwołanie do Rady, o przywrócenie mu głosu lub przedłużenie czasu  wystąpienia.

9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do innych uczestników obrad.

 

§ 12

 

Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością  w związku z dyskusją, jedynie   dla  zgłoszenia  wniosku  formalnego  oraz sprostowania  błędnie  zrozumianej  lub  nieściśle  przytoczonej wypowiedzi  mówcy, a także w celu zgłoszenia wniosku o opinię radcy prawnego.

Wystąpienia takie nie mogą trwać dłużej niż 1 minutę.

 

§ 13

 

Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością Prezydentowi, Zastępcom Prezydenta, przewodniczącym komisji właściwych dla przedmiotu obrad oraz przewodniczącym klubów radnych . Przepisy  § 11. ust. 5-8. stosuje się odpowiednio.

 

§ 14

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców, zapisanych do głosu, mogą jeszcze zabrać głos tylko: sprawozdawca, wnioskodawca i interpelujący .

2. Po stwierdzeniu, że lista mówców została wyczerpana, przewodniczący obrad zamyka dyskusję.

3. Skreślony.

 

§ 15

 

1. Po zamknięciu dyskusji, przewodniczący obrad oznajmia, że Rada przystępuje  do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie i porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem radnych przez przewodniczącego obrad do głosowania.

2. We wszystkich głosowaniach uczestniczą wyłącznie radni.

3. Wyniki głosowania są ostateczne i sprawa nie może być przedmiotem dyskusji podczas danej sesji.

4. W przypadku, gdy radny nie zgadza się ze stanowiskiem Rady, do czasu zamknięcia posiedzenia może zgłosić do protokołu, na piśmie, zdanie odrębne /votum separatum/.

 

§ 16

 

1. Rada podejmuje uchwały, w zakresie przyznanych jej przez prawo kompetencji, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

3. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach określonych ustawą. W głosowaniu tajnym radni głosują przy użyciu kart do głosowania, opatrzonych pieczęcią Rady.

 

 

4. Głosowanie imienne odbywa się po przegłosowaniu wniosku formalnego w tej sprawie. Odbywa się ono przy użyciu kart do głosowania, podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista osób głosujących "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" jest załącznikiem do protokołu sesji.

5. Szczegółowy sposób głosowania określa przewodniczący obrad.

6. Liczeniem głosów, w głosowaniu jawnym, zajmuje się przewodniczący obrad i sekretarz posiedzenia. Wyniki ogłasza przewodniczący obrad, bezzwłocznie po ich obliczeniu.

7. Liczeniem głosów, w głosowaniu tajnym, zajmuje się wybierana każdorazowo komisja skrutacyjna, sporządzając ze swoich czynności protokół w dwóch  egzemplarzach. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, w formie odczytania protokołu komisji.

7. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wniosków, zapytań i opinii

komisji Rady.

 

§ 17

 

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów ,,za”, która przewyższa liczbę

głosów ,,przeciw’’.

2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów ,,za”, przewyższająca połowę wszystkich oddanych głosów.

 

§ 18

 

1. Radni Prezydent i Zastępcy Prezydenta mają prawo składania wniosków w  sprawach porządkowych, dotyczących przebiegu sesji, zwanych  ,,wnioskami formalnymi” .

2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

             1)przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia (sesji),

             2)skreślony,

             3)zamknięcie listy mówców,

             4)odroczenie lub zamknięcie dyskusji,

             5)przejście do porządku dziennego,

             6)odesłanie do komisji,

             7)przekazanie Prezydentowi lub komisji,

             8)zmianę porządku obrad,

9) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji lub głosowania,

10)ograniczenie czasu wystąpień,

11)stwierdzenie quorum,

12)przeliczenie głosów.

3. Wniosek formalny, za wyjątkiem określonego w ust. 2. pkt. 11. jest przegłosowywany bezpośrednio po zgłoszeniu, bez poddawania pod dyskusję, po ewentualnym wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego przeciwnika wniosku.

 

§ 19

 

1. Przewodniczący obrad czuwa nad przestrzeganiem, w toku obrad, postanowień  niniejszego "Regulaminu" oraz powagi i porządku na sali posiedzeń.

2. Przewodniczący obrad przywołuje do porządku radnego, który  zakłóca obrady.

3. W przypadku uporczywego zakłócania obrad przez radnego, przewodniczący obrad, zwracając radnemu uwagę, poleca wpisanie tego faktu do protokołu obrad.

4. Przewodniczący obrad może nakazać radnemu opuszczenie sali obrad, jeśli zakłóca on porządek obrad, pomimo że na tym samym posiedzeniu został już przywołany do porządku z wpisaniem do protokołu.

5. Od decyzji przewodniczącego obrad, wymienionych w ust.3. i 4, przysługuje radnemu

odwołanie odpowiednio do Rady lub komisji. Odwołanie należy złożyć na tym samym posiedzeniu, na którym zapadły wymienione decyzje przewodniczącego obrad. Odwołanie rozpatruje się niezwłocznie.

6. Przepisy ust.1 - 4 stosuje się odpowiednio do innych uczestników sesji i obrad komisji Rady.

 

§ 20

 

Fakt wyboru lub odwołania przez Radę Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, potwierdza uchwała, do której załącza się protokół komisji skrutacyjnej.

Uchwała, stwierdzająca wybór lub odwołanie, nie podlega głosowaniu.

 

§ 21

 

Wybór, powołanie lub odwołanie:

1) sekretarza i skarbnika Miasta,

2) członków komisji stałych i doraźnych,

3) kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

4)rzecznika konsumentów,

następuje w drodze uchwały.

 

§ 22

 

1.Przyjęcie rezygnacji radnego z funkcji, na które został wybrany przez Radę lub jej komisje - następuje w formie uchwały o przyjęciu  rezygnacji.

2.Postanowienia ust.1. dotyczą odpowiednio osób określonych w § 21.

 

§ 23

 

Skreślony.

 

§ 24

 

1. Rada   może   wydawać  odezwy,  oświadczenia  oraz  zajmować  stanowisko.

2. Przyjęcie odezwy, oświadczenia lub zajęcie stanowiska przez Radę następuje w formie uchwały.

3. Treść podjętych w czasie obrad uchwał, winna być przekazana Prezydentowi w terminie pięciu dni od daty ich podjęcia.

 

§ 25

 

Radni mają prawo składania  interpelacji, zapytań i wniosków.

 

§ 26

 

1. Interpelacje składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Prezydent.

2. Interpelacje składa się na piśmie w Biurze Rady lub na sesji, w  punkcie "interpelacje, zapytania i wnioski ". Powinna ona zawierać przedstawienie stanu  faktycznego,  będącego jej przedmiotem oraz związane z tym pytania, skierowane do Prezydenta.

3. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu, poprzez Biuro Rady i przewodniczącemu, który w punkcie "interpelacje, zapytania i wnioski ''  informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach. Odpowiedź na interpelację może być udzielona ustnie na sesji, podczas której została złożona.

4. Radny informuje Radę, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą  i ma prawo wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelację, że nie zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne na sesji, Rada, na wniosek interpelującego, może zażądać dodatkowych  wyjaśnień na piśmie.

5.Skreślony.

 

§  27

 

1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu  chodzi  przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach.  Zapytanie  składa  się  na piśmie w Biurze Rady lub ustnie w punkcie "interpelacje, zapytania i wnioski". Adresatem zapytania jest Przewodniczący Rady lub Prezydent.

2. W razie niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie  w trakcie posiedzenia, musi

być ona udzielona zgłaszającemu na piśmie, w ciągu 14 dni, poprzez Biuro Rady.

3. Nad  treścią  odpowiedzi  na  zapytanie  nie przeprowadza się dyskusji. Pytający może jednak żądać uzupełnienia odpowiedzi.

 

§ 28

 

Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy § 26. ust.2-4.

 

§ 29

 

Do  udzielenia  odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski adresat może upoważnić inne osoby.

 

§ 30

 

1. Na wnioski i zapytania komisji Rady i klubów  radnych odpowiedzi udziela się na piśmie, w terminie 14 dni, poprzez Biuro Rady.

2. Odpowiedź na zapytanie może być udzielona ustnie, na posiedzeniu komisji Rady lub klubów radnych, w terminie uzgodnionym z ich przewodniczącym.

 

§ 31

 

Biuro Rady prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji, zapytań i wniosków, w którym powinny być zawarte dokładne informacje o sposobie  załatwienia i terminach. Do obowiązków pracowników Biura Rady należy zawiadomienie radnych o wpływających odpowiedziach na interpelacje, zapytania i wnioski.

 

§ 32

 

1. Termin następnego posiedzenia w ramach jednej sesji, ustala Przewodniczący w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi, zawiadamiając o tym radnych ustnie przed zamknięciem posiedzenia.

2. Zamknięcia  sesji (posiedzenia) dokonuje przewodniczący obrad, po wyczerpaniu porządku obrad.

 

§ 33

 

1.Z każdego  posiedzenia  Rady  sporządza  się protokół, który  powinien zawierać:

            1) numer, datę i miejsce posiedzenia,

            2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

            3) fakt wyboru sekretarza sesji,

4) stwierdzenie przyjęcia lub nieprzyjęcia protokołu  z poprzedniej sesji, jak też

             stwierdzenie dokonania w nim  poprawek,

5) zatwierdzony porządek obrad,

6) dokładny  przebieg  obrad  , skrót wystąpień i dyskusji, zgłoszone wnioski,  interpelacje  i  zapytania,  a  także  kwestie  przegłosowane i wyniki głosowań, zgłoszenie zdania odrębnego oraz odpowiedzi na interpelacje , zapytania i wnioski udzielone podczas sesji,

            7) numery podjętych uchwał oraz treści uchwał wniesionych do  protokołu,

            8) podpis  przewodniczącego  obrad i sekretarza  sesji oraz  protokolantów.

2. Do protokołu dołącza się wszystkie podjęte uchwały oraz listę  obecności  radnych.

3. Całość posiedzenia jest nagrywana. Nagranie stanowi załącznik  do protokołu.

4. Odpis  protokołu winien być przekazany do Prezydenta, po odbyciu   posiedzenia.

5. Wyciąg z protokołu Prezydent przekazuje zainteresowanym komórkom Urzędu Miasta i miejskim jednostkom organizacyjnym.

6. Każdy obywatel ma prawo wglądu do protokołu i wszystkich jego załączników, w tym również sporządzenia notatek i odpisów, z wyłączeniem protokołu /nagrania/, dotyczącego punktu porządku obrad , omawianego w trybie niejawnym.

Protokoły są udostępniane  w Biurze Rady przez upoważnionych  pracowników,  w ich obecności.

7. Rozstrzygnięcia Rady, podejmowane w trakcie jej posiedzenia , a nieujęte w porządku obrad w formie projektów uchwał , ujmuje się w wykazie uchwał, prowadzonych przez Biuro Rady, na równi  z  pozostałymi uchwałami.

8. Uchwały , o których mowa w ust.7., dołącza się do protokołu   sesji, w formie wyciągu z tego protokołu.

 

§ 34

 

1. Posiedzenia komisji  Rady  zwołuje  przewodniczący  komisji, ustalając  porządek  obrad. Posiedzenia odbywają się w miarę  potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Dla  usprawnienia  pracy,  określone  komisje  mogą  obradować    wspólnie  lub  wyznaczać  spośród  członków  różnych  komisji    podkomisje. Decydują  o  tym  wspólnie  przewodniczący  tych  komisji lub przewodniczący Rady.

3. Z posiedzenia komisji Rady sporządza się protokół. Przepisy § 33. ust.1., 2. i 4. oraz 6., stosuje się odpowiednio.

 

§  35

 

Przewodniczący, w porozumieniu z Wiceprzewodniczącymi określa miejsce i termin dyżurów radnych.

Radni informują na piśmie przewodniczącego o zgłoszonych podczas dyżuru postulatach, celem rozpatrzenia przez Radę lub Prezydenta.

 

§ 36

 

1. W razie potrzeby, Przewodniczący zapewnia pomoc prawną  w przygotowaniu sesji i posiedzeń komisji Rady.

2. Radca  prawny,  zwany  dalej  radcą, uczestniczy we wszystkich posiedzeniach  Rady.  Może  też  uczestniczyć w posiedzeniach  Komisji, na wniosek jej przewodniczącego. Wypowiedzi radcy nie są głosem w dyskusji.

3. Przewodniczący  obrad  udziela  głosu  radcy,  gdy uzna to za potrzebne oraz na wniosek radnego albo Prezydenta lub Zastępcy Prezydenta.

4. Pogląd  prawny,  wyrażony przez radcę, nie ma mocy wiążącej dla rozstrzygnięć Rady. Ma jedynie znaczenie informacyjne.

5. Rada  może  zobowiązać radcę do wyrażenia poglądu prawnego na  piśmie.

6. Radca ma obowiązek zabrać głos, gdy przewidywane rozstrzygnięcia mogą naruszać prawo lub rodzić skutki prawne nieprzedstawione  Radzie,  albo  gdy aktualny skład Rady nie upoważnia do podjęcia uchwały.

7. Przewodniczący obrad zobowiązany jest udzielić głosu radcy niezwłocznie po zgłoszeniu.

8. Postanowienia  ust.  3-7.  stosuje  się odpowiednio  do obrad komisji.

 

§  37

 

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Rady, komisji i radnych zapewnia Biuro Rady Miejskiej, podlegające organizacyjnie Prezydentowi, a merytorycznie Przewodniczącemu.

2. Kierownika  Biura Rady Miejskiej zatrudnia i zwalnia Prezydent na wniosek    Przewodniczącego.

3. Organizację i zadania Biura Rady Miejskiej, o treści uzgodnionej z Przewodniczącym Rady, są określone przez Prezydenta w "Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta".

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
REGULAMIN PRACY RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 09:40

Rejestr zmian dokumentu