ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

§ 1

 

 

Komisja Rewizyjna, wykonuje swoje ustawowe zadania, a w szczególności:

1/kontroluje działalność Prezydenta i Urzędu Miasta oraz miejskich    jednostek

organizacyjnych,

2/analizuje,  celem oceny Prezydenta:

a/sprawozdania Prezydenta z wykonania uchwał Rady,

b/opinie innych komisji Rady w sprawie skutków  podjętych, wykonanych i wykonywanych uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta,

c/wyniki kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Prezydenta i Urzędu Miasta oraz miejskich jednostek organizacyjnych.

 

§ 2

 

Komisja  dokonuje   kontroli , uwzględniając kryteria legalności (zgodność z przepisami prawa), celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej w zakresie :

1/wykonywania przez Prezydent uchwał Rady i wniosków komisji Rady,

2/organizacji, przyjmowania, rozpatrywania   i  załatwiania  skarg   oraz wniosków,

3/realizacji interpelacji ,zapytań i wniosków radnych.

 

§  3

 

 

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego   planu  pracy, zatwierdzonego  przez  Radę, a ponadto:

            a/na zlecenie Rady,

            b/na wniosek Przewodniczącego Rady, uwzględniającego między innymi wnioski

stałych komisji Rady.

2. O terminie   zamierzonej  kontroli,  przewodniczący  Komisji   Rewizyjnej  zawiadamia  Prezydenta  oraz  kierownika jednostki   kontrolowanej co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

 

§ 4

 

1. Dla  realizacji  zadań  kontrolnych, Komisja Rewizyjna powołuje   zespół kontrolny.

2. Poza  członkami Komisji Rewizyjnej, w skład zespołu kontrolnego   wchodzą  desygnowani  przedstawiciele  merytorycznych  komisji Rady, spośród radnych tej komisji. 

3. Do  składu zespołu kontrolnego mogą być powołani przez Komisję Rewizyjną eksperci, przedstawiający zespołowi kontrolnemu swoje opinie na wskazany temat.

4. Przewodniczącym   zespołu   kontrolnego  jest  radny-  członek   Komisji   Rewizyjnej.

5. Przewodniczący Rady wystawia imienne upoważnienie dla osób, wchodzących w skład zespołu kontrolnego, z podaniem zakresu i planowanego czasu kontroli.

6. Przedmiot i zakres kontroli, wynikających  z planu rocznego, ustala Komisja Rewizyjna;  zleconych - Rada a wnioskowanych - Przewodniczący Rady.

7. Przedmiot  i  zakres  kontroli,  ustalonych  w  trybie  ust. 6., uzupełnia  się  o  propozycję  właściwej merytorycznie komisji oraz Prezydenta .

           

§ 5

 

1. Po zakończeniu kontroli, zespół kontrolny sporządza protokół pokontrolny i przekazuje jednostce kontrolowanej. Jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni ustosunkować się na piśmie do treści protokołu.

2. Komisja Rewizyjna, najpóźniej na drugim posiedzeniu po przeprowadzeniu kontroli,  zapoznaje się ze sprawozdaniem zespołu  kontrolnego z przeprowadzonej kontroli.

W posiedzeniu udział biorą - zależnie od podporządkowania skontrolowanej komórki  organizacyjnej  - Prezydent lub Zastępcy Prezydenta oraz  naczelnik  wydziału  i kierownik  jednostki kontrolowanej. Na podstawie ustaleń kontroli i posiedzenia, Komisja Rewizyjna formułuje wnioski pokontrolne.

3. Protokół pokontrolny wraz  z wnioskami pokontrolnymi, Komisja Rewizyjna przekazuje Prezydentowi oraz merytorycznej komisji Rady do wiadomości.

4. Prezydent  informuje na piśmie  Przewodniczącego Rady , Komisję Rewizyjną i komisje  merytoryczne o podjętych i planowanych   przedsięwzięciach  związanych z realizacją wniosków, o których   mowa w ust.4 lub ust. 7 w terminie 30 dni.

5. Prezydentowi przysługuje odwołanie do Rady od wniosków pokontrolnych dotyczących przeprowadzonej kontroli.

6. W przypadku, gdy wnioski pokontrolne nie są realizowane przez Prezydenta, Komisja Rewizyjna przedstawia je Radzie, celem zajęcia stanowiska.

7. Rada rozstrzyga w kwestiach  określonych w ust.5. i 6., na najbliższej sesji .

 

§ 6

 

Komisja Rewizyjna, raz w roku, w terminie ustalonym przez przewodniczącego Rady, a na żądanie Rady także częściej, składa Radzie sprawozdanie ze swojej działalności , a w szczególności z realizacji przedsięwzięć kontrolnych.

 

§ 7

 

1. Posiedzenia  Komisji  zwołuje jej przewodniczący z urzędu albo na wniosek nie mniej niż  trzech  członków  komisji lub na wniosek Przewodniczącego Rady.

2. Zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej musi być połączone z  podaniem przedmiotu posiedzenia.

3. Jeżeli porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przewiduje rozpatrzenie spraw, związanych z zakresem przedmiotowym działania innej komisji Rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia o posiedzeniu przewodniczącego właściwej komisji.

4. W sytuacji, o której mowa w ust.3., przewodniczący Komisji Rewizyjnej w porozumieniu z przewodniczącym komisji merytorycznej, mogą zwołać wspólne posiedzenie obu komisji.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.06.2003 15:55
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2003 10:05

Rejestr zmian dokumentu