Z a r z ą d z e n i e  Nr  925/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 6 stycznia 2005 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia         7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalne zaległości czynszowe wobec Z G L „Południe”  w kwocie 4.110,14 zł.  (słownie złotych: cztery tysiące sto dziesięć 14/100)  należne od dłużnika Pani Zofii Jusiewicz za lokal przy ul. Cieplickiej 70/2 w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Południe” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                     Prezydent Miasta

                                                                                                         Jeleniej Góry

                                                                                                          Józef Kusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia niesciągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.01.2005 14:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.02.2005 14:07

Rejestr zmian dokumentu