Zarządzenie nr 933/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 13 stycznia 2005 roku

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Strzeleckiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku /tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami/,
  • uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 roku Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości - w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Sprzedać grunt niezabudowany położony w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej, oznaczony geodezyjnie jako działka nr 195/2 o pow.199 m2, obręb Cieplice VIII, AM 1, na rzecz właścicieli nieruchomości przy ul. Strzeleckiej nr 44 oznaczonej geodezyjnie nr 216 o pow.234 m2, na poprawę stanu zagospodarowania tej nieruchomości - w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 844/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 04 listopada 2004 roku, w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Strzeleckiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Strzeleckiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości - w drodze bezprzetar
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.01.2005 10:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:10

Rejestr zmian dokumentu