Zarządzenie nr 934/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 13 stycznia 2005 roku

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

Na podstawie:

  • art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami ),
  • uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr XXXV/536/98 z dnia 09 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zasad zbywania gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy Jelenia Góra w drodze przetargowej

zarządza się, co następuje:

§ 1

Oddać w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu nieograniczonego niezabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową, położoną w Jeleniej Górze przy ulicy Wrzosowej, ozn. geod. nr 187/3 o pow. 833 m2 - Czarne II, AM 3.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrzosowej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.01.2005 11:04
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:16

Rejestr zmian dokumentu