Zarządzenie nr 943/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 20 stycznia 2005 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej

Na podstawie:

-       art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),

-       uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r., Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 470/XXXVI/2001 z dnia 8 maja 2001 r., zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 84/1 (obręb 60, AM-4) o powierzchni 80 m2, położoną w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości, na rzecz właścicieli nieruchomości, ozn. geod. jako działka nr 86 o powierzchni 396 m2 – w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta.

                                                                                                                    Józef Kusiak
                                                                                                                   
Prezydent Miasta
                                                                                                                    Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Działkowicza do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.01.2005 09:48
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 09:52

Rejestr zmian dokumentu