Zarządzenie nr 945/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Miłosza, do sprzedaży – w drodze bezprzetargowej

Na podstawie:

  • art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami),
  • uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r., Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry nr 470/XXXVI/2001 z dnia 8 maja 2001 r., zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 107/1 o powierzchni 245 m2 (obręb Cieplice IV, AM-4), położoną w Jeleniej Górze przy ul. Miłosza, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości, na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 51/1 i 106, o łącznej powierzchni 686 m2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta.

                                                                                                           Józef Kusiak

                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                           Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Miłosza, do sprzedaży – w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.01.2005 14:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2005 09:34

Rejestr zmian dokumentu