Zarządzenie Nr 948/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

w sprawie określenia zasad i warunków nieodpłatnego udostępniania bazy sportowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych  przez Miasto Jelenia Góra, dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacji imprez i zajęć rekreacyjnych.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1.       Zwalniam z odpłatności za wynajem lub udostępnienie bazy sportowej szkół  i placówek oświatowych osoby fizyczne lub osoby prawne, prowadzące zorganizowane zajęcia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, lub organizujące imprezy i zajęcia rekreacyjne, spełniające następujące kryteria:

1)     otrzymują z budżetu Miasta Jelenia Góra dotację na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży lub organizację imprez i  zajęć rekreacyjnych.

2)     nie otrzymują dotacji, o której mowa w pkt.1 i prowadzą w/w formy zajęć nie pobierając od uczestników odpłatności za uczestnictwo w zajęciach.

3)     imprezy lub zajęcia organizowane są na zlecenie organów gminy lub gmina występuje jako współorganizator.

 

§2

 

Podmiot lub osoba ubiegająca się o nieodpłatne korzystanie z bazy sportowej zwraca się ze stosownym pisemnym wnioskiem do dyrektora danej szkoły lub placówki oświatowej.

 

§3

 

Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przed udostępnieniem bazy sportowej zawiera z zainteresowaną stroną stosowne porozumienie w formie pisemnej, określające szczegółowe zasady i warunki korzystania z bazy, w tym odpowiedzialności za powierzone mienie.

 

§4

 

Realizację zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych w Jeleniej Górze.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od   1  stycznia 2005r.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie określenia zasad i warunków nieodpłatnego udostępnienia bazy sportowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra, dla potrzeb szkolenia sportowego dzieci i
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2005 09:33
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.02.2005 13:06

Rejestr zmian dokumentu