Z a r z ą d z e n i e  Nr  937/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 6 stycznia 2005 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia         7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalne zaległości czynszowe wobec Z G L „Północ”  w kwocie 6.536,89 zł.  (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset trzydzieści sześć 89/100)  należne od dłużnika Pani Wiesławy Wójcik   za lokal przy ul. Obr. Pokoju 27a/4 w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                        Prezydent Miasta

                                                                        Jeleniej Góry

                                                                        Józef Kusiak

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2005 12:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:39

Rejestr zmian dokumentu