Z a r z ą d z e n i e  Nr  938/2005

Prezydenta  Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 20 stycznia 2005 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia         7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  z a r z ą d z a m   co następuje :

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalne zaległości czynszowe wobec Z G L „Północ”  w kwocie 8.360,77 zł.  (słownie złotych: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt 77/100)  należne od dłużnika Pana Krzysztofa Świątek   za lokal przy ul. Poznańska 7/3 w Jeleniej Górze.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                Prezydent Miasta

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                                Józef Kusiak

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.02.2005 12:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.02.2005 08:44

Rejestr zmian dokumentu