Zarządzenie Nr 947/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

w sprawie określenia zasad i warunków udostępniania bazy szkół i placówek oświatowych prowadzonych  przez Miasto Jelenia Góra dla potrzeb realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, oraz organizacji żywienia i dożywiania uczniów.

 

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1

 

1.       Osoby prowadzące na terenie szkoły lub placówki oświatowej gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, służące realizacji zadań statutowych na rzecz uczniów i wychowanków zwalniam z ponoszenia kosztów dotyczących wynajmu, dzierżawy oraz zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej.

2.       W przypadku świadczenia usług odpłatnych profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na rzecz osób nie będących uczniami lub pracownikami danej szkoły lub placówki, dyrektor jednostki oświatowej zobowiązany jest naliczać odpowiednie opłaty za korzystanie z udostępnianej bazy (lokalu).

 

§2

 

  1. Osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze realizujące na terenie szkoły lub placówki oświatowej działalność w zakresie organizacji żywienia lub dożywiania uczniów i wychowanków danej szkoły (placówki) zwalniam z kosztów wynajmu, dzierżawy pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem.
  2. Dyrektor danej szkoły lub placówki ustala zasady i sposób rozliczania kosztów zużycia przez organizatora żywienia (dożywiania) energii elektrycznej, gazu i wody.
  3. W przypadku świadczenia usług w zakresie żywienia wykraczających poza zadania statutowe szkoły lub placówki, dyrektor szkoły lub placówki ustala odpowiednie opłaty za korzystanie z bazy, urządzeń i wyposażenia dla kontrahenta świadczącego usługi.

 

§3

 

Realizację zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i placówek oświatowych w Jeleniej Górze.

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od   1  stycznia 2005r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie określeia zasad i warunków udostępniania bazy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra dla potrzeb realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej i po
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2005 09:46
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.02.2005 09:46

Rejestr zmian dokumentu