Zarządzenie Nr 949/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 27.01.2005 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 19 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§1

W celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powołuję komisję przetargową w składzie:

 

-         Przewodniczący             Mirosław Jaskólski

     Naczelnik Wydz. UAiB

-         Wiceprzewodniczący   Magdalena Kwasiuk

     Kierownik Referatu Urbanistyki, Wydz. UAiB

-         Członek                             Grażyna Pierzycka

     Inspektor w Referacie Urbanistyki, Wydz. UAiB

-         Członek                             Elżbieta Boszczyk

     Specjalista w Referacie Urbanistyki, Wydz. UAiB

-         Członek                             Paula Śliwa

     Referent w Referacie Urbanistyki, Wydz. UAiB

-         Członek                             Natalia Flak

     Mł. referent w Referacie Urbanistyki, Wydz. UAiB

 

§2

Komisja działa zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Uchyla się Zarządzenie Nr 732/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2004 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 949/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 27.01.2005 r.

  

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

1.      Komisja działa na podstawie niniejszego zarządzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.      Komisja może prowadzić postępowanie przetargowe przy udziale co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

3.      Pracami komisji kieruje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji. Do jego zadań należy w szczególności:

-        publiczne otwarcie ofert z odczytaniem nazw i adresów wykonawców oraz informacji dotyczących ceny, terminów i warunków płatności zawartych w ofertach;

-        odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych;

-        wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie;

-        podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym;

-        nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

-        informowanie Prezydenta Miasta o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.      Sekretarza komisji powołuje każdorazowo Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący komisji. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.      Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania w szczególności:

-        ocenia spełnienie warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykluczenie oferentów lub odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą;

-        ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu;

-        przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania.

6.      Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą lub z dniem unieważnienia postępowania przetargowego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.02.2005 13:05
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.02.2005 13:17

Rejestr zmian dokumentu