Zarządzenie Nr. 951/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 27 stycznia 2005r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro

na zadanie pn.

„Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra”

     Na podstawie art.33 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. Nr 142  z 2001 poz. 1591 ze zm./, art.19 i art.21 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177/ zarządzam co następuje:

§1

      W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

stanowisko

1.

Irena Kempisty

Przewodniczący Komisji

Naczelnik Wydziału

Kultury Sportu i Turystyki

2.

Elżbieta Basałygo

 Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki

3.

Lidia Skrzypińska

członek Komisji

Kierownik Referatu Wydziału

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

4.

Jan Wawrzyniak

członek Komisji

Inspektor w Wydziale Obsługi

Technicznej

5.

Zbigniew Kaczor

członek Komisji

Kierownik Działu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W Komisji Przetargowej może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej i Władzy Wdrażającej włącznie z prawem głosu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.02.2005 15:09
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.02.2005 15:09

Rejestr zmian dokumentu