Zarządzenie  Nr 954/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  3 lutego 2005 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia          7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ” w kwocie : 28.082,87 zł. (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt dwa 87/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Działkowicza 2a/82  należne od  dłużnika Ewy Karniej.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 954/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 3 lutego 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.02.2005 10:42
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.02.2005 10:42

Rejestr zmian dokumentu