ZARZĄDZENIE nr 960/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 10 lutego 2005 roku

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Skowronków do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie:

  • art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami),
  • uchwały nr XXXII/437/98 z dnia 10 lutego 1998 r. Rady Miejskiej Jeleniej Góry, w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w trybie bezprzetargowym oraz uchwały Rady Miejskiej w Jeleniej Górze nr 470/XXXVI/2001 z dnia 08 maja 2001 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste części przyległej nieruchomości, niezbędnej dla poprawy warunków zagospodarowania już posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 81 z dnia 20 lipca 2001 r.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Sprzedać niezabudowaną nieruchomość gruntową geod. ozn. nr 32/3 o pow. 43 m2 – obręb 42, AM 2 – położoną w Jeleniej Górze przy ul. Skowronków, na poprawę stanu zagospodarowania już posiadanej nieruchomości na rzecz współwłaścicieli nieruchomości geod. ozn. nr 33/7 o pow. 686 m2 przy ul. Skowronków nr 29 – w drodze bezprzetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Jelenia Góra.

                                                                                                 Józef Kusiak

                                                                              Prezydent Miasta

                                                                              Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Skowronków do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.02.2005 14:08
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.02.2005 14:08

Rejestr zmian dokumentu