Zarządzenie nr  967/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie zasad nadbudowy i rozbudowy budynków stanowiących własność Miasta Jelenia Góra oraz zasad przebudowy pomieszczeń w tych budynkach.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591   z  późn. zm.) w związku
z art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  z późn. zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Osoby fizyczne, zwane dalej Inwestorem , mogą na swój koszt dokonać:

1)      nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych będących budynkami, stanowiących własność gminy,

2)      przebudowy znajdujących się w ww. budynkach zbędnych strychów, suszarni, pralni i innych pomieszczeń nie wchodzących w skład już istniejących lokali mieszkalnych.

2.      Nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa dokonywana może być w celu wybudowania lub powiększenia zajmowanego lokalu mieszkalnego.

 

§ 2

 

Do nadbudowy, rozbudowy i przebudowy nie mogą być typowane:

1)      pomieszczenia suszarni domowych o powierzchni odpowiadającej obowiązującym normom określającym powierzchnię niezbędną do suszenia bielizny przez mieszkańców domu,

2)      inne pomieszczenia wykorzystywane przez mieszkańców domu na cele ogólne – zgodnie z ich przeznaczeniem,

3)      pomieszczenia w budynkach przeznaczonych do remontów,

4)      pomieszczenia w budynkach przeznaczonych do całkowitego wyeksploatowania,

5)      budynki i pomieszczenia, w których nie ma technicznej możliwości wykonania proponowanej adaptacji – np. brak wolnych przewodów kominowych lub brak możliwości ich dobudowania, brak możliwości wykonania podejścia kanalizacyjnego, zbyt mała wysokość pomieszczeń.

 

§ 3

 

1.      Wstępnej zgody na zamierzenia zawarte w § 1 udziela Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Jelenia Góra na podstawie:

1)      pisemnego wniosku osoby zainteresowanej,

2)      przeglądu technicznego dokonanego wspólnie z właściwym Zakładem Gospodarki Lokalowej,

3)      decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.

2.      Na podstawie wstępnej zgody Zakład Gospodarki Lokalowej zawiera umowę wstępną z Inwestorem, określającą warunki wykonania pełnej dokumentacji technicznej. Czynności związane z uzyskaniem pełnej dokumentacji technicznej są wykonywane na koszt i ryzyko Inwestora.

 

§ 4

 

1.      Inwestor występuje do właściwego organu architektoniczno-budowlanego
o wydanie pozwolenia na realizację zamierzenia.

2.      Na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę Zakład Gospodarki Lokalowej zawiera z Inwestorem umowę, która stanowi podstawę do przekazania pomieszczeń
i rozpoczęcia robót.

 

§ 5

 

Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem robót budowlanych i terminowości ich zakończenia sprawuje Zakład Gospodarki Lokalowej, który jest zobowiązany prowadzić rejestr budów z uwagami o ich przebiegu.

 

§ 6

 

Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy dokonuje Inwestor na koszt własny, ponosząc również koszt usunięcia wszelkich usterek i szkód powstałych w związku
z prowadzonymi robotami budowlanymi.

 

§ 7

 

1.      Po zakończeniu robót Inwestor zgłasza w Zakładzie Gospodarki Lokalowej lokal mieszkalny do odbioru.

2.      Po odbiorze Inwestor zgłasza do użytkowania budowę właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

3.      Na podstawie potwierdzenia zgłoszenia do użytkowania Wydział Gospodarki Mieszkaniowej wydaje skierowanie do zawarcia umowy najmu  lokalu mieszkalnego.

4.      Zakład Gospodarki  Lokalowej zawiera z Inwestorem umowę najmu.

 

§ 8

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego uzyskanego wyniku przebudowy, rozbudowy
i przebudowy na rzecz najemcy następuje na podstawie obowiązujących przepisów.

 

§ 9

 

1.      W razie zwolnienia lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku  przebudowy, rozbudowy i przebudowy przed upływem 20 lat od zawarcia umowy najmu najemca otrzymuje zwrot poniesionych nakładów w wysokości 5% za każdy rok brakujący do upływu terminu.

2.      Zwrot nie obejmuje nakładów związanych z ponadnormatywnym wyposażeniem lokalu.

 

§ 10

 

Uchyla się Uchwałę nr 526/2000 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 października 2000 r. w sprawie zasad adaptacji pomieszczeń znajdujących się w budynkach stanowiących wyłączną własność Miasta Jeleniej Góry na lokale mieszkalne.

 

§ 11

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 967/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 17 lutego 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2005 08:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.02.2005 08:19

Rejestr zmian dokumentu