ZARZĄDZENIE Nr 965

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 10 lutego 2005 r.

 

w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej

Na podstawie:

  • art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.)
  • art. 8. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r.)

 

zarządza się, co następuje:

§ 1

Likwiduje się w części o powierzchni 0,0376 ha drogę wewnętrzną stanowiącą własność Gminy Jelenia Góra oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 310 , położoną w obrębie Jagniątków AM- 13, w sposób przedstawiony na kopii mapy ewidencyjnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Działkę części zlikwidowanej drogi wewnętrznej po dokonaniu podziału geodezyjnego , należy włączyć do Zasobu Gruntów Gminnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Geodecie Miejskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie likwidacji części drogi wewnętrznej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2005 11:19
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.12.2005 08:57

Rejestr zmian dokumentu