Zarządzenie Nr 969/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

 

 

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które nauczyciele otrzymują dofinansowanie.

 

 

Na podstawie art.70 a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.) w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania nauczycielom opłaty za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości:

1)      studia podyplomowe –1000 zł,

2)      studia uzupełniające magisterskie - 1000 zł,

3)      kursy kwalifikacyjne – 600 zł.

  1. Wysokość dofinansowania określona w pkt 1 obowiązuje w roku 2005.
  2. Dofinansowanie w/w form musi wynikać z uzasadnionych potrzeb szkoły (placówki) w zakresie doskonalenia w określonej specjalności.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które na
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2005 14:11
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
18.02.2005 14:11

Rejestr zmian dokumentu