Zarządzenie Nr  966/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  17 lutego 2005 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i remonty zieleni miejskiej w Jeleniej Górze na lata 2005-2006.

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami/ oraz art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19 poz. 177/, zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie            i remonty zieleni miejskiej w Jeleniej Górze na lata 2005-2006, powołuję komisję przetargową w składzie :

 

Przewodnicząca                                               Ewa Tomera

                                                                        Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Wiceprzewodnicząca                                       Barbara Chrebor

                                                                        Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Członek                                                           Krystyna Drozdowicz

                                                                        Naczelnik Wydziału Rolnictwa

Członek                                                           Elżbieta Koczorowska-Kogut

                                                                        Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Sekretarz                                                         Magdalena Krzysik

                                                                        Referent w Wydziale Ochrony Środowiska

 

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

 

 

                                                                                  Załącznik do Zarządzenia Nr 966/2005

                                                                                  Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                  z dnia 17 lutego 2005 r.

 

 

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

 

 

  1. Komisja działa na podstawie niniejszego Zarządzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Komisja może prowadzić postępowanie przetargowe przy udziale co najmniej 3 osób, w tym Przewodniczącej / lub Wiceprzewodniczącej / oraz Sekretarza.
  3. Pracami komisji kieruje Przewodnicząca lub w przypadku jej nieobecności Wiceprzewodnicząca komisji.

Do zadań Przewodniczącej komisji należy :

-         publiczne otwarcie ofert z odczytaniem  nazw i adresów wykonawców oraz informacji dotyczących ceny, terminów i warunków płatności zawartych              w ofertach,

-         odebranie oświadczeń członków komisji o zaistnieniu lub braku zaistnienia okoliczności o których mowa w art.17 ustawy Prawo zamówień publicznych,

-         wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,

-         podział pomiędzy członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

-         nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania                   o udzielenie zamówienia publicznego,

-         informowanie Prezydenta Miasta o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o zamówienie publiczne.

  1. Sekretarz komisji prowadzi dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  2. Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania w szczególności :

-         ocenia spełnienie warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykluczenie oferentów lub odrzucenie ofert w przypadkach przewidzianych ustawą,

-         ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

-         przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje    o unieważnienie postępowania.

  1. Komisja zakończy pracę z dniem podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie i remonty zieleni miejskiej w Jeleniej Górze na lata 2005-2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.02.2005 11:17
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.03.2005 15:07

Rejestr zmian dokumentu

01.03.2005 15:07 Edycja dokumentu (Ewa Tomera)
24.02.2005 11:17 Utworzenie dokumentu. (Ewa Tomera)