Zarządzenie nr 972/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie umorzenia należności


Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:§ 1


Umorzyć należność z tytułu nie uiszczonych zobowiązań dłużnika Adam Soroczuk zam. Trzcińsko 182, gmina Janowice Wielkie wynikających z holowania oraz umieszczenia na parkingu dla przechowywania pojazdów usuwanych z drogi w oparciu o przepis art. 130a ust. 1 i 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami) samochodu marki Fiat 126p o numerze rejestracyjnym DJ 09558 - w kwocie 3.138,81 zł. (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści osiem złotych, osiemdziesiąt jeden groszy).


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: umorzenia należności z tytułu nie uiszczonych zobowiązań
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.03.2005 08:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.03.2005 08:56

Rejestr zmian dokumentu