ZARZĄDZENIE Nr 981/2005

PREZYDENTA  MIASTA  JELENIEJ GÓRY

z dnia 24 lutego 2005 R.

 

 

 

w sprawie realizacji uchwały Nr 334/XXVIII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w latach 2005 – 2008”.

 

 

Na podstawie art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity :  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 2 uchwały Nr 334/XXVIII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w latach 2005 – 2008” - zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

W celu wdrożenia „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w latach 2005 – 2008” zwanego dalej „programem” ustalam odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

 

  1. Zobowiązuję wszystkich realizatorów „programu” do opracowania harmonogramu      i sposobu realizacji poszczególnych zadań w terminie do 4 marca 2005 roku                        i   przedstawienia ich do akceptacji Prezydentowi Miasta.
  2. Odpowiedzialnymi za koordynację działań mających na celu wdrożenie „programu” są:

2.1.  Józef Sarzyński Zastępca Prezydenta Miasta w sferze gospodarczej.

2.2.  Bogusław Gałka Zastępca Prezydenta Miasta w sferach:  oświatowej i społecznej.

2.3.  Ewa Bajurny Sekretarz Miasta.

 

 

§ 3

 

1.      Zobowiązuję koordynatorów wymienionych w § 2 ust. 2 do dokonywania półrocznej oceny stopnia realizacji „programu” i przedstawienia jej na posiedzeniu Prezydenta Miasta.

  1. Zobowiązuję Wydział Rozwoju Gospodarczego do opracowania rocznego sprawozdania z realizacji „programu” na podstawie informacji  przekazywanych przez poszczególnych realizatorów zadań w terminie ustalonym dla składania rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie uchwalonego „Programu aktywizacji jeleniogórskiego rynku pracy w latach 2005 – 2008”.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.03.2005 09:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.02.2006 11:45

Rejestr zmian dokumentu

08.02.2006 11:45Dokument usunięto. (Marcin Błażków)
01.03.2005 09:35 Edycja dokumentu (Tomasz Dumycz)
01.03.2005 09:27 Utworzenie dokumentu. (Tomasz Dumycz)