Zarządzenie Nr 974/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 lutego 2005 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2005 roku poprzez podział środków przeznaczonych na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczonych na realizację całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Miasta Jelenia Góra.

 

Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w  związku z art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 

 

Zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

Dokonać podziału środków finansowych na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje pozarządowe w zakresie: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczonych na realizację całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Miasta Jelenia Góra wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie podziału środków przeznaczonych na realizację całorocznych programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.03.2005 15:22
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.03.2005 15:22

Rejestr zmian dokumentu