Zarządzenie Nr 1005/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

 

w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.

 

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Prezydent Miasta rozpatruje interpelacje, wnioski i zapytania radnych przekazane przez Kierownika Biura Rady Miejskiej.

 

§ 2

Rejestr interpelacji, wniosków i zapytań radnych prowadzony jest w Biurze Rady Miejskiej.

 

§ 3

Prezydent Miasta, po określeniu terminu załatwienia przekazuje interpelacje, wnioski lub zapytania do właściwego naczelnika wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej Miasta w celu przygotowania projektu odpowiedzi.

 

§ 4

Naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta zobowiązani są do:

bezwzględnego przestrzegania wyznaczonego przez Prezydenta Miasta terminu rozpatrzenia i przygotowania projektu odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania radnych;

Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta lub Skarbnik Miasta udzielają odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania radnych (w ilości 3 egzemplarzy).

 

§ 5

Prezydent Miasta przekazuje odpowiedzi na interpelacje, wnioski lub zapytania zgłaszającym radnym oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej, za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej.

 

§ 6

Prezydent Miasta upoważnia oraz zobowiązuje Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Kadr do realizacji zadań wskazanych w § 3 i § 5 oraz do pełnienia bieżącej kontroli nad terminowością i sposobem postępowania z interpelacjami, wnioskami lub zapytaniami radnych.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                   Prezydent Miasta

                                                                      Jelenia Góra

                                              Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie sposobu załatwiania interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2005 13:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:33

Rejestr zmian dokumentu