ZARZĄDZENIE NR 1009/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

                                                                         

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadzam  zasady dokonywania rocznych ocen pracowników, zwane dalej ocenami.

 

§ 2

Oceny pracowników dokonywane są jeden raz w roku :

do końca I kwartału każdego roku dla  pracowników,

do końca II kwartału każdego roku dla kadry kierowniczej oraz osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach.

 

§ 3

Oceny pracowników dokonywane są przez bezpośrednich przełożonych.

Bezpośrednim przełożonym w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest w stosunku do ocenianych pracowników ( do zastępcy naczelnika włącznie ) naczelnik wydziału; w rozumieniu niniejszego zarządzenia funkcję naczelnika Wydziału Finansowego pełni Skarbnik Miasta.

Oceny naczelników oraz osób pracujących na samodzielnych stanowiskach dokonuje Zespół w składzie :  Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta , Skarbnik Miasta.

 

§ 4

Oceny pracowników dokonywane są na specjalnych arkuszach, w oparciu o kryteria, opis oraz skalę punktowych ocen, które określają:

Załącznik  nr  1 – dla pracowników Urzędu Miasta

Załącznik nr 2 – dla kadry kierowniczej i osób zajmujących samodzielne stanowiska

Załącznik nr 3 – dla pracowników obsługi technicznej

 

§ 5

Po dokonaniu oceny oraz sformułowaniu wniosków z niej wynikających, przełożony zapoznaje z nimi ocenianego pracownika oraz  omawia arkusz oceny.

 

§ 6                                                                  

Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego odwołania od oceny do Prezydenta Miasta, w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z oceną i wnioskami.

§ 7

Istnieje możliwość zlecenia rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w § 6, odrębnie powołanej komisji, w skład której wchodzą: przewodniczący - Sekretarz Miasta; członkowie: Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr, Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta. W przypadku odwołania ze strony pracownika Wydziału Organizacyjnego i Kadr oraz pracownika Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Miasta odwołanie rozpatruje bezpośrednio Prezydent Miasta.

Odwołanie pracownika winno być rozpatrzone w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Ostatecznej oceny zasadności odwołania dokonuje Prezydent Miasta w oparciu o dokumenty zebrane i przedstawione przez komisję.

 

§ 8

W przypadku niedostatecznej oceny rocznej, po upływie trzech miesięcy od dnia zapoznania pracownika z oceną, dokonuje się ponownej oceny pracownika.

 

§ 9

Niedostateczna ocena pracownika, wydana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu, potwierdzona ponowną oceną niedostateczną dokonaną po upływie terminu określonego w  § 8 stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy.

 

§ 10

Ocena pracowników stanowi podstawę podejmowania przez Prezydenta Miasta indywidualnych decyzji kadrowych.

 

§ 11

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Organizacyjnemu i Kadr.

 

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                          Prezydent Miasta

                                             Jelenia Góra

                                             Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wprowadzenia zasad dokonywania oceny pracowników Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2005 14:40
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.04.2005 08:46

Rejestr zmian dokumentu

29.04.2005 08:46 Edycja dokumentu (Leszek Wierzbicki)
07.04.2005 14:11 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
24.03.2005 15:07Dodano załącznik "zal 3.doc" (Marcin Błażków)
24.03.2005 15:07Dodano załącznik "zal 2.doc" (Marcin Błażków)
24.03.2005 15:07Dodano załącznik "zal 1.doc" (Marcin Błażków)
24.03.2005 14:40 Utworzenie dokumentu. (Marcin Błażków)