ZARZĄDZENIE NR 1008/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

 

w sprawie  wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: Karty pracownika, Opisu stanowiska pracy, Zakresu zadań wydziału i Schematu organizacyjnego wydziału.

 

                                                                         

Na podstawie art. 33 us.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje :

 

§ 1

Wprowadza się jednolite wzory dokumentów: Karta pracownika, Opis stanowiska pracy, Zakres zadań wydziału, Schemat organizacyjny wydziału.

 

§ 2

Opis stanowiska pracy określa nazwę stanowiska zajmowanego przez pracownika, kategorię zaszeregowania, wymagane kwalifikacje, zakres zadań i odpowiedzialność za ich wykonanie oraz inne wymogi określone w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Karta pracownika, stanowiąca Załącznik nr 2 jest dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez pracownika zakresu obowiązków i odpowiedzialności wynikających z Opisu stanowiska pracy.

Szczegółowy zakres zadań wydziału jest określony z Załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Wzór schematu organizacyjnego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do sporządzenia dokumentów określonych w § 1 niniejszego Zarządzenia w terminie do dnia 29 kwietnia 2005 roku.

Dokumenty, o których wyżej, winny być sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Kadr, drugi egzemplarz pozostaje w wydziale.

 

§ 4

Wszelkich zmian w zakresie Opisu stanowiska pracy, Zakresu zadań Wydziału oraz Schematu organizacyjnego dokonuje się po akceptacji Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego i Kadr – na uzasadniony wniosek Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta oraz Naczelników Wydziałów.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                           Prezydent Miasta

                                              Jelenia Góra

                                              Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: Karty pracownika, Opisu stanowiska pracy, Zakresu zadań wydziału i Schematu organizacyjnego wydziału.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
24.03.2005 14:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:15

Rejestr zmian dokumentu