Zarządzenie Nr 994/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 8 marca 2005 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2005 roku na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Na podstawie art. 26ust.1 oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w  związku z art. 15 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), zarządzam

 

§ 1.

Dokonać wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych przez podmioty i organizacje pozarządowe w zakresie profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych realizujących:                                                                                                      

1)  programy skierowane do dzieci i młodzieży -mieszkańców Jeleniej Góry- podczas wypoczynku zimowego i letniego;                                                                      

2)  programy z zakresu profilaktyki uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach punktów konsultacyjnych, centr pomocy  i klubów abstynenta;

wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Prezydent Miasta

Jelenieja Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2005 zadań przez podmioty i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
25.03.2005 11:45
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:45

Rejestr zmian dokumentu