Zarządzenie Nr 1001/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 roku

 

 

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej” realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” dofinansowanego z funduszu Spójności/ISPA.

 

 

            Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 19 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania: „Budowa sieci kanalizacyjne oraz sieci wodociągowej” powołuję Komisją przetargową w składzie:

 

 

1.         Regina Stefanowska                     - Przewodniczący

2.         Jolanta Piasecka Nowak                - Zastępca Przewodniczącego

3.         Marina Kaźmierkiewicz-Tabaka       - Sekretarz Komisji

4.         Radosław Zalewski                      - Członek Komisji

5.         Mirosława Dzika                          - Członek Komisji

6.         Justyna Trybuchowska-Łysik        - Członek Komisji

7.         Katarzyna Bartniczak                    - Członek Komisji

8.         Andrzej Dziewiątkowski                - Członek Komisji

 

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci w
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.03.2005 15:27
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 11:28

Rejestr zmian dokumentu