ZARZĄDZENIE NR 1012/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24.03.2005 r.

 

 

w sprawie  zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych 

samorządowych  instytucji kultury Miasta Jelenia Góra

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), art. 30 ust. 2, pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku   Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.     Nr 13, poz. 123 ze zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustalam zasady zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.   z  2001  r.  Nr  13, poz. 123 ze zm.) jest Miasto Jelenia Góra.

 

§ 2

 

W celu rozpatrzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury powołuję Zespół  w następującym składzie:

 

Zastępca Prezydenta Miasta - przewodniczący zespołu

Skarbnik Miasta - członek zespołu

Naczelnik Wydziału Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego - członek zespołu

Naczelnik Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - członek zespołu

Audytor Wewnętrzny – członek zespołu

 

§ 3

 

Instytucje kultury składają  organizatorowi roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności merytorycznej.

Roczne  sprawozdania  finansowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości składane są do Głównego Księgowego Urzędu Miasta Jeleniej Góry lub wyznaczonego przez niego pracownika Wydziału Finansowego.

Roczne sprawozdanie  finansowe  instytucja  kultury  przedstawia nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, a jeśli sprawozdanie podlega zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązkowi badania, w terminie 14 dni od dnia wydania przez biegłego rewidenta pisemnej opinii.

Wydział Finansowy dokonuje weryfikacji sprawozdań pod względem poprawności sporządzenia i zgodności, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz poprawności pod względem rachunkowym i sporządza raport z przeprowadzenia weryfikacji oddzielnie dla każdej jednostki w terminie do dnia      30 kwietnia roku następującego po dniu bilansowym.

Roczne sprawozdania z działalności merytorycznej składane są do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Jelenia Góra.

Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt 5. obejmuje następujące zagadnienia:

realizacja stałych form pracy instytucji,

realizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych,

działalność gospodarcza i usługowa (w tym usługi kulturalne),

współpraca z innymi jednostkami,

kontakty międzynarodowe (nazwa instytucji, adres, zakres i rezultaty współpracy),

efekty przedsięwzięć finansowanych z dotacji budżetowej,

oferta instytucji adresowana do klientów.

 

Termin złożenia przez instytucje kultury rocznego sprawozdania z działalności merytorycznej ustala się na dzień 31 stycznia roku następującego po dniu bilansowym.

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki sporządza pisemną ocenę realizacji zadań statutowych instytucji kultury.

 

§ 4

 

Zespół, o którym mowa w § 2, rozpatruje sprawozdania z uwzględnieniem wyjaśnień  kierowników instytucji oraz opinii przedstawionych przez Wydziały. Zespół przedstawia Prezydentowi Miasta wniosek w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych w terminie do dnia 31 maja.

 

§ 5

 

W terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdania, podejmuję decyzję o zatwierdzeniu, w formie zarządzenia, rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury.

 

§ 6

 

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki przesyła instytucjom kultury zarządzenie w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych w terminie 7 dni od daty jego podjęcia.

 

§ 7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 8

 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorzadowych instytucji kultury Miasta Jeleniej Góry.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.03.2005 09:58
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 11:38

Rejestr zmian dokumentu