Zarządzenie nr 1004/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie odroczenia terminu płatności


Na podstawie § 6 ust. 1 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam, co następuje:§ 1


Odroczyć do dnia 31 maja 2005 r termin płatności należności Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze od Gminy Podgórzyn w wysokości 83.549,26 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złoty, dwadzieścia sześć groszy) z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową realizację płatności w latach 2000-2002.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                          Prezydent Miasta

                                                     Jelenia Góra

                                                     Józef Kusiak


 

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 1004/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

w sprawie odroczenia terminu płatności
Zgodnie z zawartym w dniu 29 grudnia 2003 r. porozumieniem w sprawie spłaty zadłużenia przez Gminę Podgórzyn na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze, przedmiotowe zadłużenie w kwocie 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) zostało w całości i terminowo spłacone.

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w zakresie naliczonych odsetek za nieterminową realizację płatności w latach 2000-2002 w kwocie 83.549,26 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści dziewięć złoty, dwadzieścia sześć groszy).

W dniu 14 stycznia 2005 r. Wójt Gminy Podgórzyn zwrócił się z prośbą o umorzenie przedmiotowych odsetek, uzasadniając swój wniosek przede wszystkim terminową spłatą całego zadłużenia zasadniczego oraz bieżącym regulowaniem należności wobec Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze bez zwłoki.

Jednocześnie Wójt Gminy Podgórzyn przedstawił, że Gmina Podgórzyn nadal znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, gdyż plan dochodów jest zrealizowany na poziomie 42% i konieczność zapłaty, ciążącej na budżecie Gminy kwoty odsetek w istotny sposób wpłynęłaby na i tak wciąż nieuregulowaną płynność finansową.
Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie: odroczenia terminu płatności należności MZK w Jeleniej Górze od Gminy Podgórzyn z tytułu naliczonych odsetek za nieterminową realizację płatności w latach 2000-2002
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.03.2005 11:10
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.04.2005 14:42

Rejestr zmian dokumentu