ZARZĄDZENIE  NR  1013/2005

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

z dnia  24 marca 2005 roku.

 

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,

 lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Jeleniej Górze przy  ul. Bankowej 11

wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  gruntu.

 

 

 

Na podstawie:

-         art. 30 ust. 2  pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142  poz. 1591 ze zmianami) oraz § 3 Uchwały nr  275/XXIII/2000 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 23 maja 2000 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych  lokali mieszkalnych

 

 

z a r z ą d z a   s i ę,   c o   n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 4a położony  w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 11 o łącznej powierzchni  użytkowej 44,40 m2, wraz z udziałem wynoszących 7,27 % w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr  68/1 o powierzchni 379 m2 , Obręb 28 NE, AM-58.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń   w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,lokalu mieszkalnego nr 4a położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 11wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste grunt
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2005 20:02
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2005 20:25

Rejestr zmian dokumentu