Zarządzenie Nr  1016/ 2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z   dnia  24 marca  2005 r.

 

w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot  użytkowania wieczystego  Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieplice".

 

Na podstawie :

 

 

-         art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z 2004 r. (Dz.U. Nr 261 poz. 2603).

-         art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity    z 2001 roku Dz.U. nr 142 poz. 1591 ze zmianami),

-         Uchwały Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży gruntów zabudowanych stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość sprzedana jest na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na członków spółdzielni  własności lokali lub domków jednorodzinnych”.

-         Uchwały Nr 199/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniającą uchwałę Nr 99/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2003r.

-         Uchwały Nr 152/XV/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości położonych na terenach, dla których z dniem 1 01.2004 r. przestają obowiązywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub dla których nie sporządzono planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

z a r z ą d z a   s i ę   c o   n a s t ę p u j e :

 

 

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz  Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieplice" użytkownika wieczystego,  zabudowaną  nieruchomość gruntową  położoną w Jeleniej Górze  przy               ul. Sobieszowskiej 28, 28 A, 28 B oznaczoną geodezyjnie jako działka  gruntu  Nr 145/36        o pow. 3335 m² Obręb Cieplice IV AM-3.

 

§ 2

 

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń     w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra.

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Jeleniej Górze, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej "Cieplice".
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
02.04.2005 20:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
02.04.2005 20:21

Rejestr zmian dokumentu