Zarządzenie nr 1018/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

 z dnia 24 marca 2005 r.

 

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych

 

 

            Na podstawie § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 07 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,  udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, zarządzam:

 

 

§ 1.

 

1. Dokonać odpisu w księgach rachunkowych 2005 roku sald zaległych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na kwotę: 4.597,71 zł.

 

2. Wykaz sald poszczególnych dłużników przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jeleniej Góra

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.04.2005 14:26
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 11:39

Rejestr zmian dokumentu