ZARZĄDZENIE  Nr 1010/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 24 marca 2005r.

 

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w  użytkowanie  wieczyste na lat  40 lat  i przeniesienia prawa własności garażu  oraz  ustanowienia służebności.

  Na podstawie :

Art. 30 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami/ oraz Uchwały Nr XXII/431/98 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10.02.1998r. w sprawie określenia zasad nieodpłatnego zbycia garaży                    i ustanowienia prawa użytkowania   wieczystego gruntu zabudowanego tymi garażami.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 1. Oddać w użytkowanie wieczyste  na lat 40 grunt zabudowany garażami położony przy    

    ulicy:

-         Sudeckiej w granicach działki nr  224/11 o pow. 22 m2  obręb 32 AM 2,

-         Krynicznej w granicach działki nr 73/21 o pow. 70 m2 obręb Cieplice V  AM  1

   wraz z przeniesieniem własności  garaży na rzecz najemców  zgodnie z załącznikiem nr 1

   do zarządzenia.

 

2. Ustanowić na  działce  nr  224/10  o pow. 744 m2 położonej przy ul. Sudeckiej nr 36              

   w obrębie 32 AM 2  na rzecz właściciela bądź użytkownika   wieczystego działki  nr 224/11 

   o pow. 22 m2 odpłatną służebność  polegającą na prawie przechodu i przejazdu od strony     

   ul. Sudeckiej zgodnie z oznaczeniem  na mapie  stanowiącej załącznik  nr 2 do zarządzenia. 

 

Z tytułu ustanowionej służebności /drogi koniecznej/ właściciel  garażu  wnosi opłatę roczną w wysokości 30 % opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na lat 40 lat i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.04.2005 09:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.04.2005 09:53

Rejestr zmian dokumentu