Zarządzenie NR 1019/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 24 marca 2005 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2005 roku”.

 

 

Na podstawie art. 33 ust1 z dnia 8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej „Komisją”, do oceny spełniania przez Oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert na zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2005 roku  w następującym składzie:

 

L.p.

Imię i nazwisko

Funkcja

Stanowisko

1.

Henryk Tęcza

Przewodniczący Komisji

Naczelnik Wydziału Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

2.

Leszek Wierzbicki

Z-ca Przewodniczącego

Kierownik Punktu Obsługi Interesant Urzędu Miasta Jelenia Góra

3.

Tomasz Dumycz

Członek Komisji

Kierownik Referatu Informatyki Wydziału Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

4,

Jan Wawrzyniak

Członek Komisji

Inspektor w Wydziale Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

5.

 

Dawid Lewiński

Członek Komisji

Referent w Wydziale Obsługi Technicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra

 

 

§ 2

 

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

 

                                                                              Załącznik do Zarządzenia Nr 1019/200 

                                                                                       Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

                                                                                                                               z dnia 24 marca 2005 roku

 

 

REGULAMIN

PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

 

Komisję powołano Zarządzeniem Nr1019/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 marca 2005 r. do przeprowadzenia postępowania „Zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Jelenia Góra w 2005 roku”.

 

 

§ 1

 

1.             Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19, poz. 177 ze zm.).

2.             Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

3.             Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

4.             Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność większości członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

5.             Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

 

§ 2

 

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1)          odebranie oświadczeń członków Komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy cytowanej wyżej,

2)             wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,

3)             podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

4)             nadzorowanie prawidłowego prowadzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5)             informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

6)             wnioskowanie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych.

§ 3

 

Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

1)             udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)             prowadzi negocjacje albo rokowania z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

3)             dokonuje otwarcia ofert,

4)             ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wykluczenie w przypadkach określonych ustawą,

5)             wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

6)             ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

7)             przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,

8)             przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,

9)             proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków Komisji; przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert, w takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty,

10)         powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa na polecenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Zakup sprzętu elektroniczno – komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.04.2005 11:20
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 11:20

Rejestr zmian dokumentu