Zarządzenie Nr 999/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  17 marca 2005 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2005 roku

na realizację zadań publicznych Miasta Jelenia Góra

w 2005 roku w zakresie  upowszechniania aktywnych form turystyki

przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art.15 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 15 Uchwały nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok zarządzam:

 

§ 1

Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania  aktywnych form turystyki stwierdza się, że:

do Urzędu Miasta Jelenia Góra w terminie wpłynęło 7 ofert, złożonych przez  3 podmioty ,

ze względów formalnych nie odrzucono   żadnej oferty

do rozpatrzenia przyjęto  7 ofert, które spełniają kryteria formalne.

 

§ 2

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Kultury, Sportu i Turystyki oraz Wydziałowi Finansowemu Urzędu Miasta.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 stycznia 2005 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.04.2005 12:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.04.2005 12:44

Rejestr zmian dokumentu