Zarządzenie Nr 1030/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 7 kwietnia 2005 roku

w sprawie określenia wzoru wniosku – oferty o przydział lokalu przeznaczonego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz dokumentów uzupełniających wniosek

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz na podstawie § 3 ust.2 Uchwały
Nr 394/XXXII/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 marca 2005 roku:

zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustalam wzór wniosku-oferty o przydział lokalu na rzecz osób określonych w wyżej wskazanej uchwale Rady Miejskiej Jeleniej Góry.
  2. Wzór wniosku zawiera załącznik do zarządzenie

  3. Integralną częścią wniosku są następujące załączniki:

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o figurowaniu wnioskodawcy w rejestrze bezrobotnych,

- kserokopia dowodu osobistego z uwidocznionym adresem zamieszkania.

§ 2

Formularze wniosków przygotuje i udostępniać będzie Wydział Inicjatyw Gospodarczych oraz Punkt Obsługi Interesanta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie określenia wzoru wniosku – oferty o przydział lokalu przeznaczonego na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz dokumentów uzupełniających wniosek
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.04.2005 14:53
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.04.2005 12:53

Rejestr zmian dokumentu

19.04.2005 12:53 Edycja dokumentu (Elżbieta Kopecka-Malara)
19.04.2005 12:52Dodano załącznik "Wniosek-oferta"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
19.04.2005 12:50Usunięto załącznik "Wzór wniosku"
(Elżbieta Kopecka-Malara)
11.04.2005 14:53 Utworzenie dokumentu. (Elżbieta Kopecka-Malara)