Zarządzenie Nr 1003 /2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia 17 marca 2005 r.

 

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu niezapłaconych faktur za usługi geodezyjne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.) oraz § 6 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umorzenia wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg  w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych  zarządzam:

§1

 

  1. Wyrazić zgodę na spłatę w ratach zadłużenia wobec Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie – 5 135,86 zł, na które składa się: należność główna -  5 068,09 zł,  opłata prolongacyjna  - 62,37  oraz koszty wezwania -  5,40 zł. Zaległość dotyczy usług geodezyjnych świadczonych w latach 2001 i 2002, na rzecz Pana Romana Pypeć, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Geodezyjnych  „GEOMAT” , z siedzibą  przy ul. Sudeckiej 42, 58-500 Jelenia Góra.

             Ustala się następujące raty i terminy spłat:

 

-        I rata - 1 068,09 zł płatna  do 31 marca  2005r  + 2,05  zł opłata prolongacyjna.

-        II rata - 500,00 zł płatna  do 30 kwietnia  2005r + 2,40 zł opłata prolongacyjna

-        III rata - 500,00 zł płatna  do  31 maja 2005r + 3,88 zł opłata prolongacyjna

-        VI rata - 500,00 zł płatna  do 30 czerwca 2005r + 5,32 zł opłata prolongacyjna

-        V rata - 500,00 zł płatna  do 31 lipca 2005r + 6,81 zł opłata prolongacyjna

-        VI rata - 500,00 zł płatna  do 31 sierpnia 2005r + 8,29 zł opłata prolongacyjna

-        VII rata - 500,00 zł płatna  do 30 września 2005r + 9,73 zł opłata prolongacyjna

-        VIII rata - 500,00 zł płatna  do 31 października  2005r + 11,22 zł opłata prolongacyjna

-        IX rata - 500,00 zł płatna  do 30 listopada 2005r + 12,66 zł opłata prolongacyjna  

                     oraz koszty wezwania 5,40 zł.

 

 

2. Nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% obowiązującej w dniu wpływu wniosku
stopy redyskonta weksli, która na dzień 11 marca 2005 roku wynosi 7%. Wysokość opłaty prolongacyjnej ustalona jest na dzień wpłat, a jej wysokość określana  jest przy każdej racie.

3. Niedotrzymanie terminu zapłaty którejkolwiek raty powoduje utratę mocy postanowień niniejszego zarządzenia i niezwłoczne wszczęcie postępowania sądowego.

                                                               §2.

Po wywiązaniu się  z terminów wpłat i zapłaceniu zaległości wymienionych w §1 ust. 1, na odrębny wniosek Dłużnika rozważona zostanie możliwość umorzenia należnych odsetek ustawowych.

§3.

Wykonanie zarządzenia, powierza się Skarbnikowi Miasta Jelenia Góra..

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu niezapłaconych faktur za usługi geodezyjne.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2005 11:12
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2005 07:50

Rejestr zmian dokumentu