Zarządzenie Nr  1021/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  30 marca  2005 r.

 

 

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

 

 

Na podstawie  § 14 pkt 2 uchwały Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
8 lutego 2005 roku w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu (Dz.U. Nr 23, poz. 190),  zarządzam:

 

§ 1.

 

1.      Upoważniam kierowników miejskich i powiatowych jednostek budżetowych, zwanych dalej „kierownikami jednostek”, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach danego rozdziału z wyłączeniem wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2005 rok na:

1)        wynagrodzenia osobowe, 

2)        zadania remontowe,

3)        zadania inwestycyjne.

 

2.      Wykaz upoważnionych kierowników jednostek, o których mowa w ust.1 zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

3.      Kierownicy jednostek, wymienieni w załączniku nr 1, poz. 8 do 40, dokonują przeniesień planowanych wydatków i informują o nich dyrektora Zespołu Obsługi „Oświata”.

 

4.      Kierownicy jednostek, wymienieni w załączniku nr 1, poz. 41 do 43, dokonują przeniesień planowanych wydatków i informują o nich dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 2.

 

1.      Przeniesienia planowanych wydatków, o których mowa w § 1 ust.1, dokonuje się decyzją kierownika jednostki.

2.      Decyzja kierownika jednostki winna zawierać szczegółowe uzasadnienie dokonanych przeniesień planowanych wydatków.

3.      Wzór decyzji, o której mowa w ust.1 i 2  zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

  1. Kierownicy jednostek, wymienieni w załączniku nr 1, poz. 1 do 7, w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesienia planowanych wydatków zawiadamiają Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Skarbnika Miasta, o dokonanych przeniesieniach planowanych wydatków.
  2. Kierownicy jednostek, wymienieni w załączniku nr 1, poz. 8 do 40, w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień planowanych wydatków zawiadamiają Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Zespołu Obsługi „Oświata”, o dokonanych przeniesieniach planowanych wydatków.
  3. Kierownicy jednostek, wymienieni w załączniku nr 1, poz. 41 do 43, w terminie 7 dni od dnia dokonania przeniesień planowanych wydatków zawiadamiają Prezydenta Miasta, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, o dokonanych przeniesieniach planowanych wydatków.
  4. Zespół Obsługi „Oświata” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie 10 dni po upływie każdego miesiąca, sporządzają zbiorcze zestawienia dokonanych przeniesień planowanych wydatków, o których mowa w ust. 2 i 3 i przekazują  je Skarbnikowi Miasta.
  5. Skarbnik Miasta, w terminie 20 dni po upływie każdego kwartału, składa Prezydentowi Miasta zbiorczą kwartalną informację o dokonanych przez kierowników jednostek przeniesieniach planowanych wydatków za poprzedni kwartał.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam upoważnionym kierownikom miejskich i powiatowych jednostek budżetowych wymienionym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 1021/2005 Prezydenta Miasta z dnia 30.03.2004 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.04.2005 12:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.04.2005 12:23

Rejestr zmian dokumentu