Zarządzenie  Nr 1036/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia   07 kwietnia  2005r.

 

w sprawie przeznaczenia    gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste  na  lat  40  i   przeniesienia    prawa   własności garażu oraz ustanowienia służebności.

 

Na podstawie:

art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy  z dnia 8  marca  1990r.  o   samorządzie  gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. Nr  142,   poz. 1591  z   dnia   2001r.  z     późniejszymi     zmianami)    oraz   Uchwały    Nr  XXXII/431/98   Rady  Miejskiej   Jeleniej Góry z dnia 10.02.1998r. w sprawie  określenia  zasad    nieodpłatnego    zbycia  garaży   i    ustanowienia    prawa   użytkowania  wieczystego  gruntu  zabudowanego  tymi garażami

 

zarządza  się co następuje:

 

§  1

 

1.  Oddać   w   użytkowanie     wieczyste    na   lat 40  grunt zabudowany  garażami  położony

     w Jeleniej Górze przy ul. Osiedle  Robotnicze w granicach działki:

-     nr  9/11 o  pow. 135 m2 

-         nr  9/13 o  pow.  97 m2  - obręb Jelenia Góra 2 AM 1

    wraz z przeniesieniem własności garaży na rzecz najemców  zgodnie z załącznikiem  nr 1

    do zarządzenia. 

 

2.  Ustanowić    na     działce:

      1/ nr 9/7 o pow.  507 m 2 , nr 9/8 o pow. 268 m2, nr 9/9  o pow. 180 m2, 9/10 o pow.      

          187 m2  położonych  w Jeleniej Górze przy  ul. Osiedle Robotnicze  w  obrębie  Jelenia 

          Góra  2  AM  1   na   rzecz    właścicieli    bądź   użytkowników   wieczystych   działki  

          nr  9/11  o  pow. 135 m2 odpłatną   służebność   polegającą  na  prawie przechodu             

          i   przejazdu  od   strony  ul.   Osiedle  Robotnicze   zgodnie  z  oznaczeniem    na mapie 

          stanowiącej   załącznik   nr 2 do  zarządzenia.

     2/  nr  9/2  o  pow.  698 m2   położonej  w   Jeleniej   Górze  przy  ul.  Osiedle   Robotnicze

          w obrębie Jelenia Góra 2 AM 1 na rzecz   właściciela   bądź   użytkownika wieczystego

          działki nr  9/13 o pow.  97 m2  odpłatną   służebność   polegającą  na  prawie przechodu 

          i  przejazdu   od    strony ul.  Osiedle  Robotnicze, zgodnie  z   oznaczeniem   na   mapie

         stanowiącej załącznik nr 2 do  zarządzenia.

 

Z tytułu  ustanowionych  służebności   /drogi koniecznej/   właściciele  garaży  wnoszą  opłatę roczną w wysokości 30 %  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 

§  2

 

Zarządzenie wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.

Józef Kusiak

Prezydent Miasta

Jelenia Góra

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania we współużytkowanie wieczyste na lat 40 i przeniesienia prawa własności garażu oraz ustanowienia służebności.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
13.04.2005 11:21
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
13.04.2005 11:21

Rejestr zmian dokumentu