Zarządzenie Nr 1040/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia 14 kwietnia 2005 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.

 

Na podstawie art. 7 , art. 8 pkt. 1, art. 21 ust. 2 pkt. 4, art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
( Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 z późn. zmianami), oraz § 1 i § 3 uchwały Nr 240/XX/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Jelenia Góra na lata 2004-2008 zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

W zarządzeniu Nr 728/2004 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, wprowadza się następującą zmianę:

- w § 1 wyrazy „2,60 zł za 1 m²” zastępuje się wyrazami „2,89 zł za 1m²”.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorom Zakładów Gospodarki Lokalowej „Południe” i „Północ”.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Jeleniej Górze oraz w siedzibach  Zakładów Gospodarki Lokalowej „Południe” i „Północ”.

 

 

 

 

                                                                                                Prezydent Miasta

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                                Józef Kusiak

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 1040/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2005 12:38
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2005 12:38

Rejestr zmian dokumentu