Zarządzenie  Nr  1042/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry

z dnia  14 kwietnia 2005 r.

 

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

 

 

 

Na podstawie § 4 ust.1 pkt.3 uchwały Nr 208/XVI/99 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia          7 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności miejskich jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam  co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

Umarzam nieściągalną wierzytelność czynszową w rejonie działania ZGL „Północ” w kwocie : 11.062,74 zł. (słownie złotych: jedenaście tysięcy sześćdziesiąt dwa 74/100)  za lokal mieszkalny przy ul. Różyckiego 5/37 należne od  dłużnika Danuty Opałko.

 

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zakładowi Gospodarki Lokalowej „Północ” w Jeleniej Górze.

 

 

 

§ 3

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                Prezydent Miasta

                                                                                                Jeleniej Góry

                                                                                                Józef Kusiak

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 1042/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 14 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2005 12:47
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2005 12:47

Rejestr zmian dokumentu