Zarządzenie nr 1044/2005

Prezydenta Miasta Jeleniej Góry

z dnia  14 kwietnia 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2005 rok  w

 zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572), oraz § 14 pkt 1 uchwały  Nr 351/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 08 lutego 2005 roku  w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry na 2005 rok - zarządzam:

§ 1

Dokonać przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami
z tego:
w złotych
Dział Rozdział § § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
1 2 3 4 5 6
      WYDATKI  ogółem : 306 570 306 570
      z tego :    
      Zadania własne 306 570 306 570
       
801     Oświata i wychowanie 289 042 289 042
  80102   Szkoły podstawowe specjalne 0 600
    4300 Zakup usług pozostałych   600
  80110   Gimnazja 486 0
    4260 Zakup energii 486  
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 0 486
    4300 Zakup usług pozostałych   486
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 287 956 287 956
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   30 140
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 628 14 628
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 603 2 603
    4120 Składki na Fundusz Pracy 363 363
    4300 Zakup usług pozostałych 270 362 240 222
  80195   Pozostała działalność 600 0
    4300 Zakup usług pozostałych 600  
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 17 528 17 528
  85446   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 528 17 528
    2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   5 340
    4300 Zakup usług pozostałych 17 528 12 188
Szczegółowy podział wydatków na jednostki zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
 

§ 2

Dokonać zmian w planie przychodów i wydatków w zakładach budżetowych
1. Przychody zwiększenia o kwotę 35 480
w tym dotacja z budżetu 35 480
2. Wydatki zwiększenia o kwotę 35 480
w tym wynagrodzenia osobowe 0
Szczegółowe zestawienie zmian przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

 

 

                                                                      Prezydent Miasta

                                                                         Jeleniej Góry

                                                                         Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie nr 1044/2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.04.2005 01:23
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
28.04.2005 10:54

Rejestr zmian dokumentu