Następne zarządzenia >> 601-709   710-817  818-924

Zarządzenia Prezydenta z 2004 roku

nr 493 -600

Nr zarządzenia

W sprawie

493/2004

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, oraz specjalności i formy kształcenia, na które nauczyciele otrzymują dofinansowanie.

494/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

495/2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

496/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

497/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

498/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

499/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

500/2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

501/2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

502/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

503/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

504/2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne

505/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

506/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjne

507/2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

508/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych  na drogach publicznych miasta Jeleniej Góry realizowanych w 2004 roku w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej

509/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zadaniach inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2004 roku w zakresie działań Wydziału Gospodarki Komunalnej

510/2004

w sprawie utworzenia wewnętrznych komórek organizacyjnych w wydziałach Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze

511/2004

w sprawie umorzenia odsetek powstałych w wyniku nieterminowego wnoszenia opłat czynszu za lokal użytkowy przy Placu Piastowskim 22 w Jeleniej Górze

512/2004

w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z Gminą Podgórzyn

513/2004

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 240/2003       Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

514/2004

w sprawie rozłożenia na raty należności

515/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

516/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

517/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

518/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny.

519/2004

w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 13 listopada 2003r.

520/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup samochodów  do przewozu osób niepełnosprawnych.

521/2004

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych osadnika “Staniszów” w związku z zakończonym I etapem jego rekultywacji

522/2004

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

523/2004

w sprawie umorzenia pożyczki ze środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej

523/2004

w sprawie powołania Grupy roboczej do spraw ochrony zabytków przed przestępczością na terenie miasta Jeleniej Góry

524/2004

w sprawie rozłożenia na raty zadłużenia z tytułu mandatu karnego kredytowego

525/2004

w sprawie umorzenia należności

526/2004

w sprawie przekazania w administrację  Zakładowi Gospodarki Lokalowej „POŁUDNIE” nowo wybudowane budynki przy ul. Zielonej  nr  7 , 8 , 9 , 10 w Jeleniej Górze.

527/2004

w sprawie umorzenia należności

528/2004

w sprawie umorzenia należności

529/2004

W sprawie umorzenia zaległości czynszowych, powstałych w 2003r, za lokal użytkowy przy ul. Wyspiańskiego 32 w Jeleniej Górze

530/2004

w sprawie uchylenia Uchwały nr 371/2000 Zarządu Miasta Jeleniej Góry z dnia

27 kwietnia 2000r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

531 /2004

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta  Jelenia Góra

532/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

533/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu  zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej

534/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu położonego  w Jeleniej Górze na terenie Parku Norweskiego

535/2004

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do propozycji wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Gerharta Hauptmanna w Jeleniej Górze

536/2004

w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownikom Urzędu Miasta

537/2004

 

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/2003 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przedłożenia RadzieMiejskiej
Jeleniej Góry projektu budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2004.

538/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego przez Urząd Miasta w Jeleniej Górze na obsługę prawną Urzędu w okresie od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

539/2004

w sprawie przeprowadzenia przeglądu czystości, porządku i ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Miasta Jelenia Góra

540/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu  położonego w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej

541/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

542/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

543/2004

w sprawie spłaty w ratach  zadłużenia z tytułu umowy najmu

544/2004

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

członka Ochotniczej Straży Pożarnej

545/2004

w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej ze strony Miasta Jelenia Góra do przeprowadzenia procedury przetargowej na wybór Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” finansowanego ze środków pomocowych ISPA.

546/2004

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Jeleniej Górze

547/2004

w sprawie upoważnienia Zespołu Obsługi „Oświata" w Jeleniej Górze do zrealizowania zadań wynikających z kompetencji organu prowadzącego wobec zlikwidowanej jednostki budżetowej pn. Szkolne Schronisko Młodzieżowe BARTEK w Jeleniej Górze

548/2004

w sprawie przekazywania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze  informacji o umorzeniach wierzytelności pieniężnych Miasta Jeleniej Góry

549/2004

w sprawie umorzenia wierzytelności Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Jeleniej Górze w związku z umorzeniem postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądu Rewiru IV w Jeleniej Górze przeciwko dłużnikowi Barbarze Kolosowskiej, zarn. ul. Piłsudskiego Hotel Nauczycielski 15/8, 58-500 Jelenia Góra

550/2004

w sprawie przekazania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kasprowicza 15b

551/2004

w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wrocławskiej .

552/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu   położonego w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II

553/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu  zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Sudeckiej

554/2004

w sprawie umorzenia nieściągalnych zaległości czynszowych za lokal mieszkalny

555/2004

w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek za niezapłacone faktury

556/2004

w sprawie prowadzenia rejestru udzielenych zamówień publicznych oraz przekazywania ogłoszeń do Biuletynu Zamówień Publicznych

557/2004

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadań polegających na: wycenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, inwentaryzacji nieruchomości, podziałów geodezyjnych nieruchomości gruntowych.

558/2004

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Jelenia Góra

559/2004

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w zakresie zawierania umów najmu w mieszkaniowym zasobie Miasta Jelenia Góra

560/2004

w sprawie zasad wypłaty należności z tytułu zwrotu kosztów przewozu zwłok do miejsca spopielenia w najbliższym zakładzie kremacji osoby, której ostatnim stałym miejscem  zameldowania było miasto Jelenia Góra.

561/2004

w sprawie umorzenia  zadłużenia z tytułu kary za wycinkę drzew

562/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Jeleniej Góry      i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2007

563/2004

w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległości czynszowych, powstałych w 2003 roku, za lokal użytkowy przy Placu Ratuszowym 30 w Jeleniej Górze

564/2004

w sprawie układu wykonawczego budżetu miasta na prawach powiatu Jeleniej Góry

na 2004 rok.

565/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

566/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ulicy Miłosza do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

567/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu do przekazania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą obiektu położonego przy Placu Zdrojowym na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

568/2004

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów nie zabudowanych w Jeleniej Górze pod lokalizację cyrków i wesołych miasteczek

569/2004

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

570/2004

w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jeleniej Górze

571/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

572/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej do przekazania w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w drodze przetargu nieograniczonego

573/2004

w sprawie  przekazania w użyczenie  nieruchomości gruntowej zabudowanej  położonej  w Jeleniej Górze przy ul. Łazienkowskiej 1A.

574/2004

w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru ofert w zakresie realizacji programu profilaktyki  chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w 2004 roku.

575/2004

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na parkowanie w strefie płatnego parkowania w Jeleniej Górze.

576/2004

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  zakup sprzętu Komputerowego na potrzeby Wydziałów Urzędu.

577/2004

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Jeleniej Góry i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu rocznego sprawozdania

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu za 2003 rok.

578/2004

w sprawie zmian w budżecie miasta na prawach powiatu na 2004 w zakresie zadań oświatowo-wychowawczych

579/2004

w sprawie przeznaczenia gruntów zabudowanych do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

580/2004

w sprawie zmian  budżetu miasta na prawach powiatu  na  2004 rok

581/2004

w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

między paragrafami.

582/2004

w sprawie zatwierdzenia wykazów osób, z którymi umowy najmu samodzielnych lokali mieszkalnych i lokali socjalnych powinny być zawierane w pierwszej kolejności

583/2004

w sprawie odpisu sald zaległych w księgach rachunkowych

584/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu zabudowanego do oddania w użytkowanie wieczyste na la 40 oraz przeniesienia prawa własności garażu.

585/2004

w sprawie zmiany    uchwały   Nr    1176/2002    Zarządu    Miasta    Jeleniej    Góry   z    dnia 08 sierpnia 2002r.  w sprawie  przeznaczenia  gruntu   zabudowanego  do   oddania w  użytkowanie  wieczyste na lat 40 oraz  przeniesienia   prawa  własności  garażu.

586/2004

w sprawie przekazania w użyczenie gruntu  niezabudowanego położonego w Jeleniej Górze.

587/2004

w  sprawie  nieodpłatnego nabycia  przez Gminę Jelenia Góra  prawa własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu  położonego w Jeleniej Górze  przy ul. Różyckiego 23,oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 79 o pow. 0.2846 ha, AM 20, obręb 60,  w udziale  19,60  %.

588/2004

w sprawie  nabycia gruntu od Agencji Nieruchomości Rolnych.

589/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego , położonego w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej do sprzedaży na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

590/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego , położonego w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

591/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Reymonta do przekazania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

592/2004

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Jelenia Góra, a osobami fizycznymi.

593/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu nie zabudowanego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Ptasiej nr 9  do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania posiadanej nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

594/2004

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jelenia Góra prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego pod rozbudowę budynku Teatru Zdrojowego położonego w Parku Zdrojowym.

595/2004

w sprawie przeznaczenia gruntu niezabudowanego, położonego w Jeleniej Górze przy ul. Wyczółkowskiego 11 of. do oddania w użytkowanie wieczyste na poprawę stanu zagospodarowania  nieruchomości – w drodze bezprzetargowej.

596/2004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego nr 2, 3 i 4  położonego w Jeleniej Górze przy ul. Czarnoleskiej nr 21 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczystego ułamkowej części gruntu

597/2004

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodzeprzetargu nieograniczonego lokalu

użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy Pl. Wyszyńskiego 37, 37of

 wraz  z oddaniem w użytkowanie wieczystego ułamkowej części gruntu.

598/2004

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Miasta

599/2004

w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej

600/2004

w sprawie realizacji zadania remontowego w zakresie gospodarki mieszkaniowej

Następne zarządzenia >> 601-709   710-817  818-924

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenia Prezydenta z 2004 roku nr 493 -600
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
26.04.2005 09:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.06.2005 10:53

Rejestr zmian dokumentu