Zarządzenie Nr 1025/2005

Prezydenta Miasta

Jeleniej Góry z dnia 1.04. 2005r

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 euro

na zadanie pn.

„Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra”

 

Na podstawie art.33 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 poz. 1591 ze zm./, art.19 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19, poz.177/ zarządzam co następuje:

 

§1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

funkcja

stanowisko

1.

Irena Kempisty

Przewodniczący Komisji

Naczelnik Wydziału

Kultury Sportu i Turystyki

2.

Elżbieta Basałygo

 Z-ca Przewodniczącego

Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki

3.

Lidia Skrzypińska

członek Komisji

Kierownik Referatu Wydziału

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego

4.

Jan Wawrzyniak

członek Komisji

Inspektor w Wydziale Obsługi

Technicznej

5.

Zbigniew Kaczor

członek Komisji

Kierownik Działu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów

 

§ 2

Komisja działa zgodnie z Regulaminem Pracy stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

W Komisji Przetargowej może uczestniczyć przedstawiciel Komisji Europejskiej i Władzy Wdrażającej włącznie z prawem głosu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 1025/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 1.04.2005 r.

 

REGULAMIN

PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

 

Komisję powołano Zarządzeniem Nr 1025 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 1.04.2005r do przeprowadzenia postępowania  zadania „Kompleksowy System Informacji o Zabytkach w Mieście Jelenia Góra”.

§ 1

1.             Komisja działa na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr  19, poz. 177 ze zm.).

2.             Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

3.             Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

4.             Do podjęcia skutecznych decyzji przez Komisję konieczna jest obecność 3 członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

5.             Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

 

§ 2

Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1)             odebranie oświadczeń członków Komisji o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy cytowanej wyżej,

2)             wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji oraz ich prowadzenie,

3)             podział między członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,

4)             nadzorowanie prawidłowego prowadzania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

5)             informowanie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o problemach związanych z pracami Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

6)             wnioskowanie do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o zasięgnięcie opinii biegłych (rzeczoznawców), jeżeli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych.

§ 3

Komisja w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:

1)             udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)             prowadzi negocjacje albo rokowania z wykonawcami, w przypadku gdy ustawa przewiduje prowadzenie takich negocjacji albo rokowań,

3)             dokonuje otwarcia ofert,

4)             ocenia spełnienie warunków stawianych wykonawcom oraz wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o wykluczenie w przypadkach określonych ustawą,

5)             wnioskuje do Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,

6)             ocenia oferty nie podlegające odrzuceniu,

7)             przygotowuje propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,

8)             przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest,

9)             proponuje wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie indywidualnej oceny ofert dokonanej przez członków Komisji; przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami można sporządzić zbiorcze zestawienie oceny ofert, w takim przypadku pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty,

10)         powtarza unieważnioną czynność, podjętą z naruszeniem prawa na polecenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry.

11)         dokumentację przetargową prowadzi Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

 

 

Prezydent Miasta

Jeleniej Góry

Józef Kusiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zarządzenie Nr 1025/2005 Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 1 kwietnia 2005 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta Jelenia Góra
Uwaga: Strona Archiwalna !
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.06.2005 15:29
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.05.2006 11:55

Rejestr zmian dokumentu

15.05.2006 11:55 Edycja dokumentu (Marcin Błażków)
01.07.2005 00:10Dokument usunięto. (Irena Kempisty)
06.06.2005 15:29 Utworzenie dokumentu. (Irena Kempisty)